Η άνοδος και η πτώση του Φιλιατρινού Μπάμπη Βωβού


Στο γραφείο του στο Μαρούσι συνε-
λήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας ο Μπά-
μπης Βωβός, από αστυνομικούς του Τμή-
ματος Ασφαλείας Ψυχικού.
Σε βάρος του επιχειρηματία εκκρεμού-
σαν τρεις παραγγελίες του οικονομικού
εισαγγελέα. Ο 79χρονος κατηγορείται
για χρέη ύψους 1.010.000 ευρώ προς
το ΙΚΑ, φόρο μισθωτών υπηρεσιών και
προς το Δημόσιο.
Ο Μπάμπης Βωβός ήταν το όγδοο παι-
δί μιας φτωχής οικογένειας από τα Φι-
λιατρά Μεσσηνίας. Παρά τις αντιρρήσεις
του πατέρα του, που είχε άλλα σχέδια
για εκείνον, ο Μπάμπης Βωβός, την δε-
καετία του 1950, σπουδάζει στο Πολυ-
τεχνείο πολιτικός μηχανικός. Ηδη από
την ηλικία των 24, συνεργάζεται με δυο
Μυκονιάτες στον χώρο της αγοράς ακι-
νήτων. Το 1968 κατασκευάζει το κτήριο
του υπουργείο Δημοσίων Εργων στην
συμβολή των οδών Αλεξάνδρας και Χα-
ριλάου Τρικούπη, ενώ το 1975, επί Προ-
εδρίας Κωνσταντίνου Τσάτσου, συμμετέ-
χει στην ανακαίνιση του Προεδρικού Με-
γάρου. Ηδη από το 1974 έχει ιδρύσει
την εταιρεία «Μπάμπης Βωβός Ελληνική
Τουριστική ΑΕ», που το 1999 μετονομά-
ζεται σε «Μπάμπης Βωβός – Διεθνής Τε-
χνική ΑΕ». Ταξιδεύοντας τακτικά στις
ΗΠΑ, ο Βωβός αποκτά μια εμμονή με το
γυαλί ως κατασκευαστικό υλικό. Την πε-
ρίοδο που το κέντρο της ελληνικής πρω-
τεύουσας είχε συγκεντρώσει όλο το κα-
τασκευαστικό ενδιαφέρον, ο Μπάμπης
Βωβός επιλέγει να επενδύσει στη λεω-
φόρο Κηφισίας.
Εχοντας ως όραμα να μετατρέψει τον
συγκεκριμένο δρόμο σε ένα ελληνικό
Μανχάταν, από τη δεκαετία του 1980
και μετά, η Κηφισίας μετατρέπεται στα-
διακά στον πιο δημοφιλή εμπορικό δρό-
μο της πρωτεύουσας. Και η εταιρεία του
μεγαλύτερου κατασκευαστή στην αγορά
της κατασκευής γραφείων έβαλε τη
σφραγίδα της ανεξίτηλα στη νέα φυσιο-
γνωμία της λεωφόρου: με τον πρώτο «ου-
ρανοξύστη» των βορείων προαστίων, το
«Atrina Center» (1980), τα εμπορικά συ-
γκροτήματα του «Agora» (1987), «Polis»
(1995) και «Monumental Plaza»(1999).
Πάνω σε κάθε κτήριο κατασκευής του φι-
γουράρει ταμπέλα με το όνομα του Μπά-
μπη Βωβού. Αυτό αποδεικνύει ότι πέτυχε
τους στόχους του, εάν εκληφθεί ως πα-
ράπονο η δήλωση που είχε κάνει ο ίδιος
για τα παιδικά του χρόνια λέγοντας ότι
«όπου και να είσαι όγδοος, είσαι ένα τί-
ποτα. Και εγώ τότε αισθανόμουν ένα τί-
ποτα». Τότε ανταγωνιστής του είχε σχο-
λιάσει ότι «ευτυχώς που δεν άλλαξαν οι
συντελεστές δόμησης στο κέντρο γιατί ο
Μπάμπης θα μας είχε κάνει Μανχάταν με
τους ουρανοξύστες του». Παρ’ όλα αυτά,
η Κηφισίας έχει μείνει να ονομάζεται
στους χώρους των κατασκευαστικών εται-
ρειών ως «Βωβούπολη» ή «Βωβοστάν».
Κατασκευαστής δηλώνει ότι «ο Μπά-
μπης Βωβός ήταν ο ηγέτης στην αγορά
αυτή από το 1980 μέχρι και το 2009,
όπου βρέθηκε σε αδιέξοδο λόγω κρίσης
και του σχεδίου διπλής ανάπλασης του
Βοτανικού».
Βόμβα στα θεμέλια της Babis Vovos ΑΕ
Η πρακτική που ακολουθούσε ο Μπά-
μπης Βωβός για την κατασκευή των γυά-
λινων κτηρίων του ξεκινούσε από τη λή-
ψη ενός δανείου, που θα κάλυπτε την
αγορά του οικοπέδου και την κατασκευή
του οικοδομήματος. Στην συνέχεια, νοι-
κιάζοντας τους χώρους, αξιοποιούσε τα
ενοίκια για την αποπληρωμή αυτών των
δανείων. «Ηταν αξιόπιστος ανάμεσα
στους προμηθευτές. Δεν είχε κάτι για να
αποτελέσει μομφή. Οι εργολάβοι και οι
εργαζόμενοι ήταν πάντα πληρωμένοι
στην ώρα τους», αναφέρουν κύκλοι του
κατασκευαστικού χώρου στο
tvxs.gr.Παρ’ όλα αυτά, ένα διπλό χτύ-
πημα στα θεμέλια της κατασκευαστικής
εταιρείας του Μπάμπη Βωβού ήρθε το
2009 και το 2010. Τότε, λόγω της οικο-
νομικής κρίσης τα ενοίκια των κτηρίων
του μειώθηκαν σημαντικά, με αποτέλε-
σμα να καταστήσουν αδύνατη την ικανο-
ποίηση των οφειλών της εταιρείας. Το
δεύτερο χτύπημα ήταν η παύση των έρ-
γων της διπλής ανάπλασης Βοτανικού -
Αλεξάνδρας. Σύμφωνα με τα σχέδια, η
Babis Vovos ΑΕ θα κατασκεύαζε εμπορι-
κό κέντρο δίπλα στο νέο γήπεδο του Πα-
ναθηναϊκού στον Βοτανικό και την ίδια
στιγμή θα κατεδαφιζόταν το γήπεδο της
Αλεξάνδρας, ώστε να παραχωρηθεί
στον δήμο.
Ο Μπάμπης Βωβός, είχε ήδη ζητήσει
και λάβει ένα δάνειο 120 εκατομμυρίων
ευρώ για την κατασκευή αυτού του έργου
και είχε προβεί στις πρώτες εργασίες. Τό-
τε, όμως, κάτοικοι της περιοχής είχαν
αντιδράσει έντονα απευθυνόμενοι ακόμη
και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το
οποίο ανέστειλε τις εργασίες ανέγερσης
εμπορικού κέντρου.
Η συνέπεια ήταν η εταιρεία να βρεθεί
οικονομικά εκτεθειμένη και να σημειώνει
αρνητικές ταμειακές ροές. Από τις αρχές
του καλοκαιριού είχαν αποχωρήσει 225
εργαζόμενοι από την εταιρεία με συνολι-
κό κόστος 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι
αποζημιώσεις και οι μισθοί δεκαοκτώ μη-
νών είχε υπογραφεί συναινετικά με τους
εργαζομένους να καταβληθούν σε 18
δόσεις. Φαίνεται, όμως, ότι και αυτό
ήταν αδύνατο.

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ