ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΔΟΥ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΩΤΙΣΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ανακοινώνεται εις τους ευσεβείς Χριστιανούς ότι από της
ερχομένης Παρασκευής -20ης Σεπτεμβρίου- αρχίζει η πανή-
γυρις εις το Μετόχιον της Μονής εις Μεσσήνην, κατά το
ακόλουθον πρόγραμμα:
Το εσπέρας της Πέμπτης και περί ώραν 7ην θα ψαλή ο Μέγας Ἀρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας Μεσσηνίας κυρίου Χρυσοστόμου.
Περί ώραν 10ην θα ψαλή ο Ορθρος και θα τελεσθή η Θεία Λειτουργία, μετά το πέρας της οποίας, περί ώραν 1.30 μεταμεσονύκτιον, θα αναχώρηση η ιερά Εικών
της Παναγίας Βουλκανιωτίσσης διά την κάθοδόν της εις
Μεσσήνην, καθ‘ όλην την νύκτα, συνοδευομένη από τον πι-
στόν λαόν.
Την πρωίαν της Παρασκευής -20ής Σεπτεμβρίου- και περί
ώραν 10.30 θα γίνη η υποδοχή και η λιτάνευσις της Εικόνος προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Κυρίου Χρυσοστόμου διά των οδών της πόλεως της Μεσσήνης, μετά το πέρας της οποίας θα αποτεθή εις τον Ιερόν Ναόν του Μετοχίου της Μονής εις Μεσσήνην, όπου και θα παραμείνη μέχρι του απογεύματος της 28ης Σεπτεμβρίου προς προσκύνησιν.
Καθ‘ όλον το ανωτέρω διάστημα θα τελούνται καθ‘ εκά-
στην εσπέραν και ώραν 7ην ο Εσπερινός και η ιερά Πα-
ράκλησις και καθ‘ εκάστην πρωίαν και ώραν 7ην ο Ορ-
θρος και η Θεία Λειτουργία.
Την 28ην Σεπτεμβρίου,  και ώραν 4ην απογευματινήν, θα ψαλούν ο Εσπερινός και η ιερά Παράκλη-
σις, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
μας Κυρίου Χρυσοστόμου, μετά το πέρας της οποίας θα λι-
τανευθή και πάλιν η ιερά Εικών της Βουλκανιωτίσσης διά
των οδών της Μεσσήνης και θα αναχωρήση -περί ώραν 6ην
απογευματινήν- διά την άνοδόν της εις την Ιεράν Μονήν
όπου θα τελεσθούν ο Ορθρος και η Θεία Λειτουργία.

Εκ της Ιεράς ΜονήςΟι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ