ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ..!!!


Νέα εγκύκλιο για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας εξέδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και δίνει διευκρινίσεις σχετικά με τις πρόσφατα νομοθετημένες αλλαγές.

Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο που απαντά σε ερωτήματα της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σχετικά με την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αν έχει διαφοροποιηθεί η διαδικασία έκδοσης αδειών θήρας για τους κυνηγούς που είναι μέλη αναγνωρισμένων ως συνεργαζόμενων με το υπουργείο Κυνηγετικών Οργανώσεων, αναφέρεται ότι  η προαναφερόμενη απόφαση κατάργησε την υπ’ αριθμ. 101472/3437/15-9-1999 απόφαση του υφυπουργού Γεωργίας, καθώς και την παράγραφο 3 της υπ’ αριθμ. 103814/3925/26-7-2002 απόφασης του υφυπουργού Γεωργίας.
Στις καταργηθείσες διατάξεις προβλεπόταν ότι οι δασικές Αρχές δε θα δέχονται κατάθεση διπλοτύπων είσπραξης των εκάστοτε ισχυόντων τελών και των λοιπών δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία έκδοσης αδειών θήρας που αφορούν πρόσωπα άλλα εκτός του καταθέτοντος, παρά μόνο από τους αναγνωρισμένους και συνεργαζόμενους με το υπουργείο Κυνηγετικούς συλλόγους».
Με τις διατάξεις που καταργήθηκαν δεν επιτρεπόταν σε μεμονωμένο κυνηγό να καταθέτει μέσω τρίτου προσώπου διπλότυπα είσπραξης  και λοιπά δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας θήρας και ότι το δικαίωμα αυτό το είχαν μόνο οι αναγνωρισμένοι και συνεργαζόμενοι με το υπουργείο Κυνηγετικοί σύλλογοι.
Επίσης, με την απόφαση 143570/2614/04-10-2016  του ΥΠΕΝ, προστέθηκε νέα παράγραφος στο τέλος του κεφαλαίου Α΄ της αριθμ. 12594/346/28-1-2013 ισχύουσας και σήμερα απόφασης του αναπληρωτή υπουργού ΥΠΕΚΑ, στην οποία παράγραφο αναφέρεται η διαδικασία έκδοσης άδειας θήρας από μεμονωμένο κυνηγό στον οποίο δίνεται η δυνατότητα να καταθέτει στη δασική Αρχή την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας θήρας μέσω ατομικού πληρεξουσίου δικηγόρου.
Συγκεκριμένα, αλλάζει μόνο η διαδικασία έκδοσης άδειας θήρας για το μεμονωμένο κυνηγό, ο οποίος μπορεί να παρίσταται πλέον με ατομικό πληρεξούσιο δικηγόρο, ενώ δεν αλλάζει τίποτα στη διαδικασία έκδοσης άδειας θήρας για κυνηγούς μέλη των συνεργαζόμενων και αναγνωρισμένων από το υπουργείο Κυνηγετικών Οργανώσεων, οι οποίοι θα εξακολουθούν να καταθέτουν στις δασικές Υπηρεσίες μέσω των αναγνωρισμένων ως συνεργαζόμενων κυνηγετικών συλλόγων, την αίτηση και όλα τα λοιπά δικαιολογητικά με την ίδια διαδικασία που ίσχυε μέχρι σήμερα.
Σχετικά με τη δυνατότητα και τον τρόπο είσπραξης και απόδοσης των τελών υπέρ του Δημοσίου από τους αναγνωρισμένους ως συνεργαζόμενους με το υπουργείο Κυνηγετικούς Συλλόγους, γίνεται γνωστό ότι δεν καταργήθηκε ή άλλαξε κάτι στο δικαίωμα των αναγνωρισμένων και συνεργαζόμενων με το υπουργείο Κυνηγετικών Συλλόγων να εισπράττουν από τα μέλη τους τα προβλεπόμενα τέλη και να τα καταθέτουν υπέρ του Δημοσίου.

Η μόνη τροποποίηση αφορά στους μεμονωμένους κυνηγούς, οι οποίοι πλέον μπορούν να καταθέτουν στις δασικές αρχές τη σχετική αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά όχι μόνο αυτοπροσώπως όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά και μέσω ατομικού πληρεξουσίου δικηγόρου. Η πληρεξουσιότητα παρέχεται προς το δικηγόρο με ιδιωτικό έγγραφο, στο οποίο πρέπει να περιλαμβάνεται η εντολή: α) για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας θήρας και β) για την προσκόμιση υπευθύνων δηλώσεων του ενδιαφερόμενου, με αναφορά του περιεχομένου των δηλώσεων. Στις υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου. Με την υποβολή των ανωτέρω πρέπει να προσκομίζεται και απλό αντίγραφο της ταυτότητας του εντολέα.
Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ