ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.


Δια των Θεοπειθών ευχών της Υμετέρας Μακαριότητος συνεπληρώθησαν πρότριτα αισίως δέκα συναπτά έτη ολοπροθύμου διακονίας της ελαχιστότητός μου ως Εκπροσώπου Τύπου του καθ' Υμάς Σεπτού και Παλαιφάτου Πατριαρχικού Θρόνου εν Αθήναις.

Κατ' αυτήν έλαβον προσωπικήν πείρα της αγαπώσης Πατριαρχικής Υμών καρδίας και της εναγωνίου μερίμνης δια τους εγγύς και τους μακράν.

Ομολογώ την ευεργεσίαν ως και τα πολύτιμα άπερ έλαβον μαθήματα υπομονής, πραότητος, αλλά και μαχητικότητος και υπερασπίσεως των δικαίων του Πατριαρχείου και της Ορθοδοξίας εις την Αγίαν Γην.

Πάντα ταύτα ως πολύτιμα αποκτήματα της αείποτε αφοσιωμένης εις Υμάς καρδίας μου θέλω διαφυλάξει ως θησαυρόν ατίμητον και αψευδή εμπειρίαν ουσιαστικής Ορθοδόξου Πνευματικότητος.

Ήδη σήμερον ευρίσκομαι μετά λύπης μου μεγάλης εις την δυσάρεστον θέσιν ίνα ομολογήσω ότι αι πολυσχιδείς και οσημέραι διογκούμεναι υποχρεώσεις μου εν Αθήναις, τόσον παρά τη Ιερά Συνόδω της Εκκλησίας της Ελλάδος, όσον και προς την οικογένειάν μου, αλλά και η δια των μικρών μου δυνάμεων ενασχόλησις μετά των κοινών, δεν μου αφήνουν χρονικά περιθώρια ικανά υπευθύνου ανταποκρίσεως εις τα υψηλά και μη επιδεχόμενα αστοχιών καθήκοντα, άπερ η Θεοτίμητος Υμετέρα Μακαριότης ενεπιστεύθη μοι.

Δια τούτο και υιικώς υποβάλλω την παράκλησιν όπως απαλλάξητέ με των καθηκόντων μου ως Εκπροσώπου Τύπου του καθ' Υμάς Σεπτού και Παλαιφάτου Πατριαρχικού Θρόνου εν Αθήναις.

Δράττομαι της ευκαιρίας ίνα εκφράσω ευγνωμόνους τας υιικάς μου ευχαριστίας και προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμον Β’, όστις καθ' άπαντα ταύτα τα έτη με εστήριξεν πολυτίμως εις τα προς Υμάς καθήκοντα, εν αγάπη ολόψυχον και εν συναντιλήψει προς επιστηριγμόν του καθ' υμάς Παλαιφάτου και μοναδικής σημασίας δια την υπ' ουρανόν Ορθοδοξίαν Πατριαρχείου υπομένοντος μακροθύμως τας εκάστοτε δοκιμασίας, στοιχούντος τω παραδείγματι του ανεξικάκου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και εργαζομένου όπως διαλάμψη η ειρήνη των τέκνων του Θεού και επιστρέψωσιν οι πεπλανημένοι εις επίγνωσιν της αληθείας δια της απείρου Χάριτος και του ελέους Αυτού.

Επί δε τούτοις, εκφράζων και αύθις ευγνωμόνους τας ευχαριστίας δια την άχρι τούδε συνεργασίαν και την πατρικήν κατανόησιν,

μετά βαθυτάτου σεβασμού ασπάζομαι υιικώς την δεξιάν Σας

Γεώργιος Ι. Βασιλείου

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ