24.798,24 € ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΤην απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από πυρκαγιά στο κτίριο του δημοτικού σχολείου στο Πλατύ», προϋπολογισμού 24.798,24€ με Κ.Α.: 30.7331.21 στον οικονομικό φορέα «ΤΣΕΡΠΕΣ – ΚΩΤΣΑΚΗΣ – ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε.», που εδρεύει οδό Πλάτωνος 58 στην Καλαμάτα, με ΑΦΜ 998601164 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, τηλ.: 6977-656292, και e-mail: aneliksi52@yahoo.gr, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) με Α.Μ. 22689 για 2η τάξη πτυχίου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, στη συνολική τιμή των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακόσια τρία ευρώ και ένα λεπτό 24.303,01€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (17.017,11€ για εργασίες, απρόβλεπτα 2.552,57€, απολογιστικά 29,52€ και 4.703,81€ για Φ.Π.Α.)

Το έργο αναγράφεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2019, έχει διαθέσιμη πίστωση 24.798,24€, χρεώνεται σε βάρος του Κ.Α. 30.7331.21 και χρηματοδοτείται από Δ.Π..
Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ