ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ….;;;;

Σήμερα, δυστυχώς, μάθαμε ότι χάθηκαν τα κλειδιά της εκκλησίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πλατέος Καλαμάτας Μεσσηνίας  και ο κωδικός του συναγερμού, με αποτέλεσμα να μην χτυπάει στο χωριό μας η καμπάνα, καθώς είθισται λόγω της κηδείας .…!!!!

Τελικά, τα κλειδιά βρέθηκαν και ήταν σε χέρια γυναίκας, η οποία ουδεμία σχέση έχει με το εκκλησιαστικό συμβούλιο, αλλά δεν ήταν ούτε στα χέρια του υπέργηρου και παραιτηθέντος Ιερέα και αυτό προκαλεί έντονη ανησυχία και προβληματισμό με πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα για το τι πραγματικά συμβαίνει……..!

 Εμείς ρωτάμε ……..;

Μπορούμε να μάθουμε "ποια έχει τα κλειδιά της εκκλησίας του χωριού μας «Πλατύ Καλαμάτας Μεσσηνίας» και γιατί δεν τα έχει ο Ιερέας, αλλά ούτε μέλος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου…..;;;;;;


Γιατί υπάρχει επίτροπος στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο  που  επίμονα δεν αλλάζει πάνω από 20 συνεχόμενα χρόνια κατά παράβαση της νομοθεσίας και τον εντολών της Μητροπόλεως και που αποσκοπεί  αυτή η σκανδαλώδες   παραμονή του ….;;;;;

Γιατί οι επίτροποι κατά πλειοψηφία είναι συγγενείς αναμεταξύ τους ενώ αυτό απαγορεύετε ρητά  …..;;;;;

Με ποια κριτήρια και για ποιο λόγο έγινε εν κρυπτό η τοποθέτησης του νέου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου  και τι ρολό θέλει να παίξει ο γνωστός αποπεμφθείς δημοτικός υπάλληλος …..;;;;

Μήπως θέλει να συνεχίσει να νομίζει ότι η ενορία του χωριού μας είναι περιουσία του και έχει το δικαίωμα να κάνει κουμάντο εσαεί διώχνοντας την πλειοψηφία των κάτοικων από την ενορία των πατεράδων μας ….;;;;

Γιατί ξεφτιλίζουν και εκθέτουν κατά αυτό τον  σκανδαλώδες και βρόμικο τρόπο των παραιτηθέντα και υπέργηρο Εφημέριο του χωριού μας…..;;;;;

Γιατί άλλαξε το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο πριν την έλευση του νέου εφημέριου στην ενορία Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πλατεος Καλαμάτας Μεσσηνίας και για ποιο λόγο θέλουν να φέρουν τον  νέο εφημέριο προ τετελεσμένων γεγονότων …….;;;;;


Τι σάπιο και βρόμικο παιχνίδι παίζεται πίσω από τις πλάτες των κάτοικων του χωριού μας και που αποσκοπεί …;;;;;;

Επίσης, από πάρα πολλά λαμβανόμενα μηνύματα των συγχωριανών μας ο εορτάζων κοιμητηριακός  Ιερός Ναός της Αγίας Αικατερίνης ήταν βρώμικος και παρουσίαζε  εικόνα άθλιας κατάστασης, που δεν ταιριάζει και δε συμβαδίζει με τα ήθη και τα έθιμα και του πολιτισμού μας όπως επίσης και το Κοιμητήριο της Ενορίας.

Αναλυτικό ρεπορτάζ για όλα αυτά που συμβαίνουν στην ενορία μας το τελευταίο χρονικό διάστημα και μας θέτουν σε προβληματισμό και έντονη ανησυχία θα έχουμε εντός των ημερών. 


Διαβάστε αναλυτικά και ενημερωθείτε για το τι λέει ο Νόμος της Ελληνικής Πολιτείας για τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια :


Περί Εκκλησιαστικών Συμβουλίων (Κανονισμός 8 της 28 Σεπτ. 1979/5 Ιαν. 1980 ΦΕΚ Α1)

Άρθρο 7

1. Την διαχείρισιν, διοίκησιν και την εν γένει αξιοποίησιν της περιουσίας του Ιερού Ναού έχει το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον, αποτελούμενον :

α) Εκ του Εφημερίου, ως Προέδρου, οριζομένου κατά τας διατάξεις της παρ. 8 του άρθρ. 37 του Νομ. 590/77.

β) Εκ τεσσάρων λαϊκών μελών, εκλεγομένων και διοριζομένων εκ του Καταλόγου των ενοριτών υπό του Μητροπολιτικού Συμβουλίου τη προτάσει του οικείου Μητροπολίτου. Το Μητροπολιτικόν συμβούλιον δύναται, προκειμένου περί Ναών χωρίων μέχρις εκατόν οικογενειών, να εκλέγη και διορίζη δύο μέλη.

2. Ινα εκλεγή τις και διατελέση μέλος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου δέον :

α) Να μη έχη καταδικασθεί επί κακουργήματι ή πλημμελήματι κατά τα εν άρθρ. 11 του υπ’ αριθμ. 5/78 Κανονισμού διαλαμβανόμενα.

β) Να είναι σχετικώς εγγράμματος.

γ) Να μη τελή εν αντιδικία κατά του Ναού.

δ) Να μη έχει καταλογισθή εις βάρος αυτού ως Εκκλησιαστικού Συμβούλου ποσόν τι δι οριστικής δικαστικής ή καταλογιστικής επί του απολογισμού αποφάσεως.

ε) Να μη οφείλει εις τον Ναόν και

στ) Να είναι αφοσιωμένον τέκνον της Εκκλησίας.

3. Απαγορεύεται η εκλογή συμβούλων συγγενών προς αλλήλους και προς τον Εφημέριον πρόεδρον μέχρι και του τετάρτου βαθμού εξ αίματος ή και του τρίτου εξ αγχιστείας. Εις δε συνοικισμούς κάτω των εκατόν οικογενειών απαγορεύεται η εκλογή Συμβούλων συγγενών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος και επιτρέπεται η εκλογή αδιακρίτως των εξ αγχιστείας.

4. Εις ας περιπτώσεις υφίστανται διαφοραί μεταξύ Ναού και δήμου ή Κοινότητος απαγορεύεται η ανάδειξις ως Εκκλησιαστικών συμβούλων μελών του Δήμου ή του Κοινοτικού Συμβουλίου, εάν δε γεννηθή η διαφορά διαρκούσης της θητείας των Συμβούλων, οι εκ των μελών του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικοί Σύμβουλοι αντικαθίστανται δι αποφάσεως του Μητροπολιτικού συμβουλίου.

5. Το αξίωμα του λαϊκού Εκκλησιαστικού Συμβουλίου είναι τιμητικόν, άμισθον και ασυμβίβαστον προς το έργον εμμίσθου υπαλλήλου του Ι. Ναού.

6. Η θητεία των Εκκλ. Συμβουλίων ορίζεται τριετής, της τριετίας αρχομένης εκάστοτε από της 1ης Ιανουαρίου του καθ ο διωρίσθησαν έτους και ληγούσης την 31ηνΔεκεμβρίου του τρίτου από του διορισμού των έτους, η δε εγκατάστασις αυτών γίνεται εκάστοτε την 1ην Ιανουαρίου.

7. Η παραίτησις του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου υποβάλλεται εγγράφως απευθείας ή δια του Προέδρου του Εκκλ. Συμβουλίου εις τον οικείον Μητροπολίτην, αποφασίζει δε επί της παραιτήσεως το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον.

8. Εκκλησιαστικός Σύμβουλος αποδημήσας ή μετοικήσας εις άλλην ενορίαν, απαλλάσσεται των καθηκόντων του μετ απόφασιν του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, εκλέγεται δε εις αντικατάστασιν αυτού έτερος ενορίτης εκ του οικείου ενοριακού καταλόγου.

9. Εκκλησιαστικός Σύμβουλος απουσιάσας αδικαιολογήτως κατά την κρίσιν του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις κηρύσσεται υπ αυτού έκπτωτος του αξιώματος του Εκκλησιαστικού Συμβούλου.

10. Ωσαύτως δι ανεκκλήτου αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου απολύεται μετ απολογίαν του μη κριθείσαν επαρκή, Εκκλησιαστικός Σύμβουλος, εκ συστήματος μη συμμορφούμενος προς πάσας εν γένει τας υποχρεώσεις του, ως και δι ολιγωρίαν περί την εκτέλεσιν των ανατεθειμένων αυτώ καθηκόντων και δια πάσαν τυχόν δυστροπίαν περί την καταβολήν των οφειλών προς το προσωπικόν του Ναού.

11. Οι Εκκλησιαστικοί Σύμβουλοι ωσαύτως απολύονται :

α) Αν αποδεικνύωνται παραβάται των αποφάσεων και των προς αυτούς οδηγιών του οικείου Μητροπολίτου εν σχέσει προς τα εκ των Κανονισμών και των Νόμων καθήκοντα και δικαιώματα αυτών.

β) Αν δεν υπέβαλον εμπροθέσμως προϋπολογισμόν και απολογισμόν της διαχειρίσεως αυτών και δεν συμμορφούνται προς την επί του προϋπολογισμού απόφασιν της αρμοδίας Αρχής.

γ) Εάν παραμελώσιν ή αρνώνται την διεξαγωγήν δικών προς προστασίαν των συμφερόντων του Ναού ή γενικώς ολιγωρώσι περί την προαγωγήν αυτών.

δ) Εάν καθ υποτροπήν αναμειγνύωνται εις τα τελετουργικά καθήκοντα του Εφημερίου και τας αρμοδιότητας και καθήκοντα των ιεροψαλτών και νεωκόρων επί των οποίων εποπτείαν έχει ο εφημέριος ή ασεβώσι προς τον εφημέριον.


12. Τους Εκκλησιαστικούς Συμβούλους, ιδρυομένης νέας ενορίας, διορίζει διαρκούσης της τριετούς θητείας και δια το υπόλοιπον αυτής, το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον εκ του εγκεκριμένου καταλόγου των ενοριτών, προτάσει του οικείου Μητροπολίτου.
Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ