ΚΑΡΕΛΙΑΣ Α.Ε. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2019: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΜΕΡΙΣΜΑ
Το Δ.Σ. της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της χρήσης 2019, την χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, τις προοπτικές, καθώς και τα δεδομένα του ευρύτερου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, θα προτείνει στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί την 24η Ιουνίου 2020, την διανομή μερίσματος, συνολικού ποσού Ευρώ 25.944 χιλιάδων που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα Ευρώ 9,40 ανά μετοχή. Το προτεινόμενο μέρισμα, είναι κατά τι μειωμένο σε σύγκριση με αυτό της χρήσης του έτους 2018, αλλά λόγω της μείωσης του παρακρατούμενου φόρου το καθαρό μέρισμα θα είναι αυξημένο. H μερισματική απόδοση διαμορφώνεται σε ποσοστό 3,41% με βάση τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 31 Δεκεμβρίου 2019


Πηγή: https://www.mikrometoxos.grΑναδημοσίευση:

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην κατηγορία αυτή είναι επιλογές από το διαδίκτυο.

Η αναδημοσίευση στις σελίδες μας δεν σημαίνει απαραίτητα και αποδοχή των όσων αναφέρονται στα κείμενα από την πλευρά του ΠΛΑΤΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΟι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ