ΑΜΕΣΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΑΙ ΡΗΤΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΥΣΗΣ


Ο Δήμος Καλαμάτας γνωστοποιεί ότι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 9/2021 (ΦΕΚ, Τεύχος B’ 1923/13.05.2021):

α. Σε οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων ή μέσα σε όρια οικισμού χωρίς σχέδιο ή εκτός εγκεκριμένων σχεδίων ιδιοκτησίες ή εκτός ορίων οικισμού χωρίς σχέδιο ιδιοκτησίες (γήπεδα), καθώς και σε ζώνες και περιοχές ειδικών χρήσεων, όπως ορίζονται στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία (όπως πολεοδομική, χωροταξική, κ.λπ.).

β. Σε οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων ή μέσα σε όρια οικισμού χωρίς σχέδιο και σε απόσταση μέχρι εκατό (100) μέτρων από τα όριά τους, και δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη παράγραφο.

Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, σε καύσιμη φυτική ύλη που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και κλαδιά, η ποώδης βλάστηση, τα φρύγανα, καθώς και τα κατακείμενα ξηρά κλαδιά, κ.λπ., σε αποθηκευμένα ή εγκαταλελειμμένα εύφλεκτα, αναφλέξιμα ή εκρήξιμα υλικά που βρίσκονται μέσα σε αυτούς.

Επίσης, οι πολίτες οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας (π.χ. αποψίλωση και απομάκρυνση ξερών χόρων κ.ά), τα οποία συμβάλλουν είτε στην ελαχιστοποίηση πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς, είτε στην άμεση και ευχερέστερη καταστολή της στους χώρους. 

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ