Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ 30 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ(Φωτογραφίες)


          Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος προεξήρχε σήμερα, Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021, στην Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 30 ετών από την εκλογή του στον Αποστολικό και Πατριαρχικό Οικουμενικό Θρόνο.

          Με τον Παναγιώτατο συλλειτούργησαν οι Σεβ. Μητροπολίτες Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Μετρών και Αθύρων κ. Δημήτριος, Ατλάντας κ. Αλέξιος, Προικοννήσου κ. Ιωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Σεραφείμ, Κρήνης κ. Κύριλλος, Μπουένος Άιρες κ. Ιωσήφ, Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Πλάτων, Καστορίας κ. Καλλίνικος και Πολυανής και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίος.

          "Κατά τα τριάκοντα αυτά έτη της ταπεινής Πατριαρχίας ημών", είπε ο Παναγιώτατος στην ομιλία του, μετά την Θ. Λειτουργία, "προσεπαθήσαμεν φιλοτίμως και εν ευθύτητι καρδίας, «ως υπηρέτης Χριστού και οικονόμος μυστηρίων Θεού» (πρβλ. Α΄ Κορ. δ´, 1), να πράξωμεν παν το δυνατόν διά την ευστάθειαν και επισύστασιν της Εκκλησίας.

          Διά την φύλαξιν της παρακαταθήκης. Διά την πιστήν συνέχειαν της παραδόσεως. Διά την διεύρυνσιν της Αγίας και Ιεράς περί ημάς Συνόδου, εν τη πεποιθήσει ότι ο συνοδικός θεσμός είναι έκφρασις ομαλής εκκλησιαστικής διοικήσεως εις κάθε Ορθόδοξον Εκκλησίαν. Διά την συντήρησιν και τον εξωραισμόν όλων σχεδόν των ιερών σεβασμάτων μας.

          Διά τον διαρκή ανεφοδιασμόν της ιεράς Λυχνίας με έλαιον νέων και προσοντούχων προσώπων προς διακονίαν των αναγκών του Σεπτού Κέντρου, ώστε να δύναται να φέγγη πάντοτε το Φανάριον και να εξακτινώνη λαμπρώς το φως της αμωμήτου Ορθοδόξου ημών Πίστεως και της ευγενείας του Γένους εις τον κόσμον ως η φωταγωγός λυχνία αυτού.

          Διά την ανάστασιν πολλών πεπτωκυιών σκηνών-Μητροπόλεων εις διάφορα μέρη της Χώρας. Διά την επάνδρωσιν και εύρυθμον λειτουργίαν και ανάπτυξιν τόσον των ενταύθα, όσον και των εν τω Εξωτερικώ Επαρχιών του Θρόνου.

          Διά την ευκαιριακήν λειτουργίαν αρχαίων σεβασμάτων, όπου κάποτε εκαίετο άφθονον το θυμίαμα της καθαράς λατρείας των πατέρων μας. Διά την ανάδειξιν και αναγνώρισιν των νέων Αγίων των ημερών μας, προς στηριγμόν και παρηγορίαν του χριστωνύμου λαού, αλλά και προς διαβεβαίωσιν πάντων ότι το Άγιον Πνεύμα διαρκώς, εις πάσαν εποχήν, εργάζεται και αναδεικνύει θεοειδείς ανθρώπους και Αγίους, εκ πάσης τάξεως, οι οποίοι κοσμούν, βοηθούν και στηρίζουν τους αδελφούς των Χριστιανούς και όλην την Εκκλησίαν!

          Ακόμη, διά την σύσφιγξιν των δεσμών μετά των αδελφών κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, διά την οποίαν καθιερώσαμεν τας Συνάξεις των Ορθοδόξων Προκαθημένων άμα τη αναρρήσει ημών εις τον Θρόνον, και προς ενίας εκ των οποίων Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών δεν παρελείψαμεν να προσφέρωμεν χείρα βοηθείας προς υπέρβασιν επαχθών εσωτερικών αυτών προβλημάτων.

          Διά την οικοδομήν του ποιμνίου, του εγγύς και του μακράν έως των απωτάτων εσχατιών της γης. Διά την πραγμάτωσιν του ονείρου εκατονταετίας όλης προς σύγκλησιν της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, η οποία θα έδιδε την φωνήν της Εκκλησίας καθαράν, απερίτμητον και σύγχρονον εις τον εν συγχύσει κόσμον των ημερών μας. Διά την δι εκδόσεως Τόμων Αυτονομίας ή Αυτοκεφαλίας επίλυσιν πολυχρονίων προβλημάτων αδελφών Εκκλησιών.

          Διά την αφύπνισιν συνόλου της ανθρωπότητος εις τα καίρια θέματα του σεβασμού του ανθρωπίνου προσώπου, της επειγούσης αντιμετωπίσεως της κλιματικής αλλαγής και της εκ παραλλήλου προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, της ειρήνης των λαών, της καταλλαγής, της καλλιεργείας φιλικών σχέσεων μεταξύ των ένθεν και ένθεν του Αιγαίου Χωρών, της διά διαλόγου διεκκλησιαστικού και διαθρησκειακού αλληλογνωριμίας και αλληλοκατανοήσεως, της αντιμετωπίσεως της κοινωνικής αδικίας, της συγχρόνου δουλείας, της πτωχείας και της πείνης, διότι δεν δικαιούμεθα να ευτυχώμεν μόνον ημείς, και, συνελόντι ειπείν, διά την δόξαν του παναγίου Ονόματος του Θεού και διά την εύκλειαν του Θρόνου!

          Διά του Χριστού την πίστιν την αγίαν. Διά το Φανάρι, «το ιερώτερον σημείον της Ευρώπης», ως έλεγεν ο πολύς ηγούμενος της Διονυσίου Γαβριήλ."

          Στη συνέχεια ο Παναγιώτατος επεσήμανε:

          "Και ταύτα πάντα «ουκ εν δυνάμει μεγάλη ουδέ εν ισχύι, αλλ ή εν πνεύματι Κυρίου Παντοκράτορος» (Ζαχ. δ´, 6). Τι επετύχομεν; Πόσα κατωρθώσαμεν; Ποίαν συνέχειαν, διάρκειαν ή εξέλιξιν θα έχουν; Ο Κύριος οίδεν! «Ο Κύριος του έργου». Ο Κύριος του αμπελώνος.

          Ο Κύριος της δόξης. Ημείς δεν επιτρέπομεν εις εαυτόν ούτε κρίσιν, ούτε εγκαύχησιν! Πολλού γε και δεί, εφ όσον μάλιστα, παρά τας πολλάς ημών προσπαθείας, εις εκ των πρώτων στόχων της Πατριαρχίας ημών, ήτοι η επαναλειτουργία της εν Χάλκη Ιεράς και σεβασμίας Θεολογικής ημών Σχολής, κρίμασιν οις οίδεν ο Κύριος, μέχρι σήμερον δυστυχώς δεν επετεύχθη!

          Άλλωστε, μας συνέχουν όσα ο ουρανοβάμων και πολύς τα θεία Απόστολος Παύλος προειδοποιεί: «εκάστου το έργον φανερόν γενήσεταιˑ η γαρ ημέρα δηλώσειˑ ότι εν πυρί αποκαλύπτεταιˑ και εκάστου το έργον οποίόν εστι το πυρ δοκιμάσει.

          Ει τινος το έργον μενεί ο επωκοδόμησε, μισθόν λήψεταιˑ ει τινος το έργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται, αυτός δε σωθήσεται, ούτως δε ως διά πυρός». (Α΄ Κορ. γ´, 13-15). Ευχόμεθα μόνον και προσευχόμεθα το επιτελεσθέν έργον να μείνη, να έχη συνέχειαν και αύξησιν εις το μέλλον διά της ευλογίας και προνοίας και χάριτος του Θεού, και όλοι από κοινού να έχωμεν μισθόν παρά Κυρίου!

          Εισερχόμενοι λοιπόν σήμερον εις την τετάρτην δεκαετίαν ημών επί του πανσέπτου Αποστολικού και Πατριαρχικού Οικουμενικού Θρόνου και της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, επικαλούμεθα απλώς το έλεος του Κυρίου και λέγομεν: Κύριε, όπως Συ θέλεις, εάν θέλης, και εφ’ όσον χρόνον θέλεις! Συ οίδας!

          Συ γινώσκεις, Συ φιλείς την Εκκλησίαν Σου και το Γένος ημών! Συ είσαι «ο των κρυπτών έφορος Θεός». Μόνον κράτει του βραχίονος ημών, Κύριε, και ενίσχυε εις την πρόθυμον καρποφόρον εργασίαν του θελήματός Σου, πάσας τας επιλοίπους ημέρας του βίου ημών, μέσα εις την δροσοβόλον ταύτην κάμινον."

          Προηγουμένως, τον Οικουμενικό Πατριάρχη προσφώνησε εκ μέρους της Σεπτής Ιεραρχίας ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ και ακολούθως ανέγνωσαν ευχετήρια Μηνύματα ο Σεβ. Μητροπολίτης Γουηνέας κ. Γεώργιος, ως εκπρόσωπος του Μακ. Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Τιργκοβιστίου κ. Νηφων, ως εκπρόσωπος του Μακ. Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Δανιήλ, ο Πανιερ. Μητροπολίτης Κηρυνείας κ. Χρυσόστομος, ως εκπρόσωπος του Μακ. Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, και ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Τερνουπόλεως και Κρεμενέτσκ κ. Νέστωρ, ως εκπρόσωπος του Μακ. Μητροπολίτου Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Επιφανίου, ενώ θερμή συγχαρητήρια επιστολή απέστειλε ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος, το οποίο ανέγνωσε ο Πανοσιολ. Αρχιγραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου κ. Γρηγόριος.

          Τις ευχές και τα συγχαρητήρια της εντίμου Ελληνικής Κυβερνήσεως και του Προέδρου αυτής, Εξοχ. Πρωθυπουργού κ. Κυρ. Μητσοτάκη, εξέφρασε, στην ομιλία του, ο Εξοχ. Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος κ. Ανδρέας Κατσανιώτης.

          Εκκλησιάστηκαν Ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος κ. Νεκτάριος, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου στην Πόλη, τα μέλη Αντιπροσωπειών Ορθοδόξων Εκκλησιών, κληρικοί, μοναχοί και μοναχές, επί κεφαλής και εκπρόσωποι άλλων Χριστιανικών δογμάτων και ομολογιών στην Τουρκία, Άρχοντες Οφφικιάλιοι του Οικουμενικού Θρόνου υπό τον Άρχοντα Μ. Λογοθέτη κ. Θεόδωρο Αγγελόπουλο, οι Εξοχ. Πρέσβεις της Ελλάδος και της Ουκρανίας στην Άγκυρα κ.κ. Μιχαήλ-Χρήστος Διάμεσης και Vasyl Bodnar, ο Εξοχ. Πρέσβης κ.Andrij Sybiha, Αναπληρ. Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας, οι Γενικοί Πρόξενοι της Ελλάδος και της Ουκρανίας στην Πόλη Ευγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου και Εντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Κοινοτικοί παράγοντες, μαθητές και μαθήτριες των Ομογενειακών σχολείων της Πόλεως και της Ίμβρου μαζί με καθηγητές τους, πιστοί από την Πόλη και προσκυνητές από το εξωτερικό.

          Μετά τη Θεία Λειτουργία, ο Παναγιώτατος έγινε δέκτης των θερμών εκδηλώσεων πολυπληθούς ομάδος εκ της Ρωσσικής παροικίας της Πόλεως και στη συνέχεια, στην Αίθουσα Ακροάσεων του Πατριαρχικού Οίκου, δέχθηκε τις εγκάρδιες ευχές των εκπροσώπων του Δημάρχου του Μητροπολιτικού Δήμου της Πόλεως κ. Εκρέμ Ιμάμογλου.

          Αμέσως μετά, δέχθηκε σε ιδιαίτερη συνάντηση τον Εξοχ. Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος κ. Ανδρέα Κατσανιώτη.

          Στη συνέχεια ο Πατριάρχης παρέθεσε εόρτιο γεύμα στο Ναυτικό Όμιλο Μοδίου-Χαλκηδόνος.

          Να σημειωθεί ότι τις ευχές τους προς τον Παναγιώτατο εξέφρασαν, γραπτώς και τηλεφωνικώς, Προκαθήμενοι Εκκλησιών, Πρόεδροι Κρατών, Πρωθυπουργοί και πολιτικοί ηγέτες, Υπουργοί, Ιεράρχες, θρησκευτικοί λειτουργοί και πολλές προσωπικότητες, καθώς και πλήθος πιστών κάθε εθνικότητας από όλο τον κόσμο.

          Φωτογραφίες: Νίκος Παπαχρήστου | Οικουμενικό Πατριαρχείο
 

Αρχείο

Φόρμα επικοινωνίας

Αποστολή

Labels

12Ο ΠΕΑ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ 1821 1940 2022 5G 77 ΜΕ 9ο ΣΠ ΑΓΓΛΙΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ ΑΕΙ ΑΕΚ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡ. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ ΑΙ ΑΙΓΑΙΟ ΑΙΓΙΟ ΑΙΜΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΛΟΓΑ ΙΠΠΟΙ ΑΛΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΛΩΝΙΣΜΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΝΔΑΝΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΥΖΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΣ ΑΟΖ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΕΝΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΡΙΑ αρ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΡΗΣ ΓΑΛΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΡΝΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΡΡΩΣΤΟΣ ΑΡΦΑΡΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΧΙΜ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΒΑΛΥΡΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΚΟΛΑΡΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΙΩΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΒΙΑΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΟΣ ΒΡΟΜΩΒΡΥΣΗ ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΖΟΥΜΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΥΧΤΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΑΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΓΕΝΝΗΤΟΥΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΒΑΣ ΓΛΥΚΑ ΓΟΕΒ ΓΡΙΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΔΔΗΕ ΔΕΗ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ ΔΕΣΥΛΛΑ ΔΕΥΑΚ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ. ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΡΘΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΡΑ ΔΡΑΜΑΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΑΑΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΕΡΕΥΝΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ - ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΕΚΑΒ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΕΛΙΣΜΕ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΟΝΕΣ ΕΜΑΚ ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΟΚΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΝΩΜΗΣ – ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΕΡΝΤΟΥΑΝ ΕΡΤ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΧΕΣ ΕΦΟΡΙΑ ζ ΖΕΛΕΝΣΚΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑ ΉΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΈΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΠΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΘΑΝΑΤΟΣ ΘΑΥΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΡΙΣΜΑ ΘΕΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΛΙΨΗ ΘΟΥΡΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ ΙΑΤΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΗΜΙΟΒΑΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΙΩΗΛ ιερο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΤΕΩΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΙΘΩΜΗ ΙΜΒΡΟΣ ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΙΡΑΝ ΙΣΘΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΣΡΑΗΛ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΩΖΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΡΒΕΛΙ ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΔΑΠ ΑμεΑ ΚΕΝΕΝΤΙ ΚΗΔΕΙΑ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΙΕΒΟ ΚΙΝΑ ΚΙΝΑΛ ΚΚΕ ΚΛΟΠΕΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΟΡΕΑ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΚΡΑΣΙ ΚΡΗΤΗ ΚΤΕΛ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΥΝΗΓΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΛΑΔΑ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΕΝΙΝ ΛΗΜΝΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΛΙΜΝΗ ΛΟΑΤΚΙ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΓΑΖΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΔΑΜ ΓΚΡΟΓΚΟΥ ΜΑΣΚΑ ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΕΝΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ ΜΕΡΑ25 ΜΕΡΚΕΛ ΜΕΣΣΗΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΕΤΑΞΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΟΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΟΣΧΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΥΚΟΝΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΝΕΔΟΥΣΑ ΝΕΚΡΟΙ ΝΕΡΟ ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΥΧΤΑ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜΑ ΟΔΥΝΗ ΟΘΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΠΚΕ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΟΣΕ ΟΣΦΠ ΟΤΕ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟ ΠΑΪΣΙΟΣ ΠΑΚΟΕ ΠΑΜΙΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΥΛΚΑΝΙΩΤΙΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΠΑΟ ΠΑΟΚ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΠΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ ΠΑΣΟΚ ΠΑΣΧΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΕΝΘΟΣ ΠΕΡΣΙΑ ΠΕΤΑΛΙΔΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΥΚΟ ΠΗΔΗΜΑ ΠΙΠΙΝΑ ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΛΟΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟΣ πολι ΠΟΛΙΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΛΙΜΝΙΟ ΠΟΝΟΣ ΠΟΡΝΗ ΠΟΤΑΜΙ ΠΟΤΟ ΠΟΥΤΙΝ ΠΡΙΓΚΙΠΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΠΤΩΧΟΣ ΠΥΛΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ. ΡΩΣΙΑ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΑΜΟΣ ΣΔΟΕ ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΕΡΒΙΑ ΣΚΑΛΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΣΤΑΣΙΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΣΤΟΥΠΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΤΑΜΠΑΡΗΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΤΑΥΓΕΤΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ ΤΖΑΚΙΑ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΤΖΟΥΜΗΣ ΤΗΝΟΣ ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΡΑΝΟΥΛΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΤΣΑΚΩΝΑ ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΥΓΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΓΗΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΦΛΑΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΦΟΝΙΚΟ ΦΡΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ φω ΦΩΤΑ LED ΦΩΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ χαρ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΧΑΣΙΣΙ ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Χρυσόστομος Καράμπελας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΩΝΑΣΗΣ BEETLE c COVID-19 e FACEBOOK FAKE NEWS GAY i INSTAGRA INSTAGRAM INTERNET LOCKDOWN MAGAZINE p PLATI PLATY PLATY MAGAZINE PLATY NEWS SEX SIEMENS SOCIAL MEDIA t TWITTER VIDEO