ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΆΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ Η ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»


          Την κατάρτιση όρων και την σύνταξη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή) του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» ΑΜ 57/2020 με προϋπολογισμό 1.270.000,00 € συνυπολογιζόμενου του ΦΠΑ, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου κατά την 15/2022 συνεδρίασή της σήμερα, Τετάρτη 13 Απριλίου 2022.

          Η υλοποίηση του έργου θα χρηματοδοτηθεί μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2022 (651.366,84€) και από Δημοτικούς Πόρους (618.633,16€). Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε 300 ημερολογιακές ημέρες.

          Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην υλοποίηση του 2ου υποέργου της πράξης με τίτλο «Κατασκευή ανοιχτού θεάτρου Καλαμάτας» και περιλαμβάνει την κατασκευή μεταλλικής κερκίδας χωρητικότητας 2.000 ατόμων περίπου, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου συμπεριλαμβανομένων των εργασιών διαμόρφωσης πρασίνου και αποχέτευσης ομβρίων, συμπληρωματικές εργασίες εντός των ήδη κατασκευασμένων κτιριακών εγκαταστάσεων και βοηθητικών χώρων καθώς και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

          Σκοπός του έργου είναι η ολοκλήρωση της κατασκευής του ανοιχτού θεάτρου Καλαμάτας, το οποίο θα αποτελέσει ένα σημαντικό σημείο αναφοράς της πόλης αλλά και το εφαλτήριο για την πολιτιστική ανάπτυξη και ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής. Θα συντελέσει δε στη δημιουργία ενός χώρου πολιτισμού που θα φιλοξενεί διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκθέσεις, ενώ θα αποτελέσει ένα μοναδικό πόλο έλξης για τους δημότες και γενικά θα αναβαθμίσει το τουριστικό κεφάλαιο της πόλης.Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ