Θεοφάνεια στη Μεσσηνία επί Μητροπολίτη Χρυσοστόμου Δασκαλάκη 1945-1961

Του Ιωάννη Μπουγά,  Θεολόγου – Ιστορικού

Κατά το έτος 1947 ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος Δασκαλάκης ετέλεσε την Θεια Λειτουργία και τον Μεγάλο Αγιασμό στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως στην παραλία της πόλεως « εν μέσω δε χιλιάδων πιστών εγένετο υπό της Α. Σ. η κατάδυσις εν τη θαλάσση του Τιμίου Σταυρού. Εις την τελετήν ταύτην συμμετέσχον άπασαι αι Αρχαί, οι εν Καλάμαις ευρισκόμενοι Βουλευταί και τμήμα στρατού του εν Καλάμαις Κέντρου Β. Εκπαιδεύσεως ».
Παρομοίως εορτάσθησαν τα Θεοφάνεια και το έτος 1948, το δε 1949 ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος « ηγίασεν τα ύδατα επί παρουσία των αρχών και χιλιάδων πιστών ».
Κατά το έτος 1950 ο Χρυσόστομος « ελειτούργησε εν τω Ι. Ν. της ενορίας Πλατύ ακολούθως εν πομπή μετέβη εις τον Πάμισον ποταμόν όπου είχαν φθάσει οι ιερείς και οι Χριστιανοί ετέρων δύο χωρίων και από της ειδικής εξέδρας έρριψε τον Σταυρόν ομιλήσας ακολούθως προς τα πλήθη των ευσεβών Χριστιανών. Είτα επανελθών εις Καλάμας εχοροστάτησεν εν τω Ι. Ναώ της Αναλήψεως, τελέσας τον Μ. Αγιασμόν. Ακολούθως εν συνοδεία του Ιερού κλήρου της πόλεως και των Αρχών ακολουθούμενος υπό δεκάδων χιλιάδων χριστιανών μετέβη εις τον καθορισμένον τόπον όπου έρριψεν τον Τίμιον Σταυρόν επ’ ευλογία των υδάτων εις την θάλασσαν ».
   Το έτος 1951 η Θεία Λειτουργία, η ακολουθία του Αγιασμού ετελεσθησαν στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Καλαμάτας και ο Αγιασμός των υδάτων στο λιμάνι της πόλεως όπως και κατά τα προηγούμενα έτη.
Το έτος 1952 ο Μητροπολίτης ελειτούργησε στον Ιερό Ναό Παμεγγίστων Ταξιαρχών Καλαμάτας και ακολούθως ετελεσε τον Αγιασμόν των υδάτων « εις τον προκαθορισμένον τόπον εν τω λιμένι όπου έκαμε την κατάδυσιν του Τιμίου Σταυρού ».
Το έτος 1953 ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος ελειτούργησε στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Καλαμάτας και « ακολούθως ετέλεσεν τον Αγιασμόν εν συνεχεία δε ακολουθούμενος υπό των Πολιτικών, Δικαστικών και Στρατιωτικών Αρχών της πόλεως και του Νομού μετέβη εις τον κεκανονισμένον τόπον όπου ηγίασε τα ύδατα ».
Κατά το έτος 1954 ο Χρυσόστομος « ελειτούργησεν εις τον Ι. Ναόν των Παμμεγ. Ταξιαρχών και ετέλεσε δε τον Μ. Αγιασμόν εν τω νέω ανεγειρομένω περικαλλή Ι Ναώ των Παμμ. Ταξιαρχών» και εν συνεχεία μετέβη στην παραλία όπου ετέλεσε τον Αγιασμόν όπως και τα προηγούμενα έτη.
Τα Θεοφάνεια του έτους 1956  ο Αγιασμός και η κατάδυση του Τ. Σταυρού ετελέσθησαν στον Ι. Ν. Αναλήψεως και κατά την τελετή « παρέστησαν αι πολιτικαί και Δικαστικαί αρχαί του Νομού με επικεφαλής τον κ. Νομάρχην, αι στρατιωτικαί με επικεφαλής τον Μέραρχον κ. Ζαρουχλιώτην, ο Δήμαρχος Καλαμών μετά του Δημοτικού Συμβουλίου και αι λοιπαι αρχαί, Σωματεία, Σύλλογοι, Οργανώσεις κ.λ.π. και χιλιάδες κατοίκων της πόλεως και της περιφερείας».
Το έτος 1957 μετά την Θεια Λειτουργία στον Ι. Ν. της Αναλήψεως η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι εν μέσω χιλιάδων πιστών « εν λαμπροτάτη τελετή, εις ήν συμμετείχεν ο Ιερός Κλήρος της πόλεως, οι Βουλευταί Στ. Κωστόπουλος και Απ. Σχινάς, ο Νομάρχης, ο Δήμαρχος, ο Μέραρχος μετά του Επιτελείου του, αι Δημόσιαι, Δημοτικαί Πολιτικαί και Στρατιωτικαί Αρχαί ».
Το 1958 ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος « ελειτούργησεν εν τω Ι. Μητροπολιτικώ Ναώ της Μεσσήνης και ετέλεσεν εν τέλει της Θ. Λειτουργίας τον Μ. Αγιασμόν, ακολούθως δε εν πομπή εν μέσω του Ι. κλήρου και των χριστιανών των τριών ενοριών έφθασεν εις την Κεντρικήν Γέφυραν του ποταμού Παμίσου από της οποίας ηγίασε τα ύδατα. Εν συνεχεία ελθών εις Καλάμας ετέλεσεν τον Αγιασμόν εν τω Ι. Ναώ της Αναλήψεως του Σωτήρος και ακολούθως ετέθη επικεφαλής της Ιεράς πομπής ήτις φθάσασα προ της Βασιλικής κλίμακος του λιμένος επεβιβάσθη επί της προς τούτο ευπρεπισμένης φορτηγίδος από της οποίας ηγίασεν εν μέσω πολλών δεκάδων χιλιάδων πιστών τα ύδατα και ακολούθως τον λαόν. Της Ιεράς πομπής συμμετέσχον ο κ. Υφυπουργός Κοινωνικής Προνοίας, ο Νομάρχης Μεσσηνίας, αι Δικαστικαί και αι λοιπαί πολιτικαί και στρατιωτικαί Αρχαί ».
Τέλος κατά το 1961 έτος κοιμήσεως του Χρυσοστόμου ελειτούργησε στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών Μεσσήνης και « ακολούθως μεταβάς εις την γέφυραν ποταμού Παμίσου προέστη της τελετής καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού. Εν συνεχεία επιστρέψας μετέβη εις τον Ιερόν Ναόν Αναλήψεως και προέστη ομοίως τελετής εις τον προ του Λιμεναρχείου θαλάσσιον χώρον».
Για την καταγραφή του ανωτέρω χρονικού χρησιμοποιήθηκε το περιοδικό ΔΙΔΑΧΗ των ετών 1946- 1961, οι δε φωτογραφίες παρεχωρήθησαν από την ανιψιά του μακαριστού Μητροπολίτη Φανή Δασκαλάκη και ανήκουν στο Ιστορικό Αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας Φάκελος : «Χρυσόστομος Δασκαλάκης », έχουν δε παρουσιασθεί στο βιβλίο : Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος Δασκαλάκης, Ο Αναμορφωτής της Μεσσηνίας μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο, Καλαμάτα 2011, εκδόσεις Έλυτρον


Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ