Ο ΜΕΣΣΗΝΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΑΤΑ ΚΟΣΜΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) ΕΓΙΝΕ ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝΤήν νύκτα τς Πέμπτης, 29ης Νοεμβρίου/ 12ης Δεκεμβρίου 2019 πρός Παρασκευήν 30ην Νοεμβρίου / 13ην Δεκεμβρίου, μέραν μνήμης το γίου ποστόλου νδρέου το πρωτοκλήτου, λαβε χώραν ες τόν Πανίερον Ναόν τς ναστάσεως καί ες τόν Πανάγιον Τάφον  ες διάκονον χειροτονία το μοναχο Συμεών Σπυροπούλου, προσφάτως χειροθετηθέντος καί νταχθέντος ες τήν γιοταφιτικήν δελφότητα, ποφοίτου τς Θεολογικς Σχολς το Πανεπιστημίου θηνν, Πρωτοψάλτου ες τόν Πανίερον Ναόν τς ναστάσεως καί καθηγητο ες τήν Πατριαρχικήν Σχολήν τς γίας Σιών.

Τόν μοναχόν Συμεών χειροτόνησεν Σεβασμιώτατος ρχιεπίσκοπος Θαβωρίου κ. Μεθόδιος, πευθύνας πρτον ατ λόγους πατρικούς διά τήν σημασίαν το μυστηρίου τς ερωσύνης καί το βαθμο το διακόνου ς πεται:

“Ελαβέστατε ποδιάκονε Συμεών,

γία καί ερά Σύνοδος, κατά τήν τελευταίαν ατς Συνεδρίαν πό τήν Προεδρίαν τς Ατο Θειοτάτης Μακαριότητος το Σεπτο Πατρός μν καί Πατριάρχου κ.κ. Θεοφίλου το Γ’, κατόπιν οκειοθελος πιθυμίας σου, πεφάσισεν, πως ντάξ σε ες τούς κόλπους τς γιοταφιτικς δελφότητος καί προαγάγ σε ες διάκονον.

Οτως, εδοκί το Παντοδυνάμου καί Παντεπόπτου μεγάλου Θεο, πινεύσει, στοργ καί προνοί μέν τς Ατο Θειοτάτης Μακαριότητος, ποφάσει δέ τς περί Ατήν γίας καί ερς Συνόδου, καλεσαι σήμερον, πως διά τς πιθέσεως τς χειρός τς ταπεινότητος μν πί τήν κεφαλήν σου, καί διά τς πιφοιτήσεως το Παναγίου καί τελεταρχικο Πνεύματος, λάβς τόν πρτον βαθμόν τς ερωσύνης, τοι τόν το διακόνου, να καί πό τς θέσεως ταύτης πηρετήσς τήν κκλησίαν το Χριστο καί τό πλήρωμα ατς διά τς ντάξώς σου ες τήν παλαίφατον Γεραράν μν δελφότητα.

Μεγάλη τιμή δι’ σέ, πως καί διά κάθε γιοταφίτην, οχί μόνον, λλά τι μεγαλύτεραι α πό το πουργήματος τούτου, πορρέουσαι εθναι, καλεσαι, πως παρνηθς τόν κόσμον καί τά το κόσμου, να καταστς πηρέτης τν λειτουργν τν Μυστηρίων τς το Χριστο κκλησίας, τοι τ πισκόπ καί τος Πρεσβυτέροις, κατά τάς διαταγάς τν γίων ποστόλων.

νθρωπος, ες τό διάβα τς ζως του, χει λαχίστας μέρας, καθ’ ς δοκιμάζει χαράν καί μίαν πό κείνας τάς μέρας, σφαλς εναι δι’ σέ σημερινή.

Λέγεται τι θέσις δέν ναδεικνύει τόν νθρωπον, λλ’ νθρωπος τήν θέσιν. Τοτο λέγων, ννο τι θά ποτύχς ες τήν ζωήν σου, άν δέν πιστεύς καί δέν πηρετς σωστά καί εσυνειδήτως Ατόν, διά τόν ποον φιέρωσας τήν ζωήν σου καί άν πιπολαίως Τόν πηρετς.

Τοναντίον, θά προκόψς καί πό πάντων θά εσαι σεβαστός καί γαπητός, άν πιστεύς καί μολογς, τι ησος Χριστός εναι Υός το Θεο το Ζντος, καί σέβησαι πρωτίστως τόν αυτόν σου, τό πούργημα, τό ποον θά πωμισθς καί κενον πού θά πηρετς.

Ο γιοι Γρηγόριος Νύσσης καί Εάγριος λέγουν τι «Θεολόγος ε άν προσεύξ ληθς καί άν προσεύξ ληθς, Θεολόγος ε», δηλαδή, τότε μόνον θεολογομεν σωστά καί ληθς, άν προσευχώμεθα σωστά, στε νά φελμεν τούς αυτούς μας καί τούς λλους, σφαλς τότε θεολογομεν καί σωστά καί ληθς.

Βλέπετε, γαπητοί μου, πόσον μεγάλην σημασίαν δίδουν ο γιοι Πατέρες ες τόν σωστόν τρόπον προσευχς, λλέως ματαιοπονομεν καί τούς κούοντάς μας ες οδέν φελομεν, σύ, λοιπόν, νά προσπαθς νά εσαι τέλειος κατά τό δυνατόν, μεμπτος καί γιος κατά Χάριν, νώπιον το Θεο σου, νά πορεύησαι τόν δρόμον τν ντολν Του λας τάς μέρας τς ζως σου, γενο μέλισσα ες τό νά συλλέγς , τι τό καλύτερον καί γλυκύτερον καί νά πορρίπτς ,τι τό πιβλαβές.

ορανοβάμων πόστολος τν θνν Παλος λέγει: «Οδείς στεφανοται, άν μή νομίμως θλήσ, ρα, ζωή μν, κληρικν τε καί λαϊκν εναι ες γών πυρπολούμενος συχνάκις καί πολλάκις πό τά πυρφόρα βέλη το διαβόλου, προκειμένου νά κερδίσωμεν καί πετύχωμεν τόν πιδιωκόμενον σκοπόν, κενον τς σωτηρίας τν ψυχν μας.

σφαλς, θά συναντήσς δυσκολίας, μή πτοηθς, μή δειλιάσς· μέ τούς σωματικούς σου φθαλμούς καί τς ψυχς σου τά μματα, τένισον πρός τόν Φρικτόν Γολγοθν καί δε τήν σταυρουμένην γάπην, τόν Κύριον μν ησον Χριστόν καί τότε θά ννοήσς, διά ποον λόγον θηκαν πί τήν κεφαλήν Ατο στέφανον ξ κανθν, μως διά τς σταυρικς Του θυσίας, τς τριημέρου Ταφς Του καί τς κ νεκρν ν τέλει ναστάσεώς Του δικαιώθη ες καταισχύνην τν σταυρωτν Του καί κατηγόρων Του.

Ελαβέστατε ποδιάκονε Συμεών,

ς γιοταφίτης καί φρουρός τν γίων Τόπων, τν καθαγιασθέντων διά τς κατά σάρκα Γεννήσεως, διδασκαλίας, Σταυρώσεως καί ναστάσεως το Κυρίου καί Θεο καί Σωτρος μν ησο Χριστο, καλεσαι νά εσαι θεματοφύλαξ ερς Παρακαταθήκης ν τ κροπόλει ταύτ το Χριστιανισμο πί τν πάλξεων τς ποίας φείλεις νά εσαι φύλαξ κοίμητος καί τοιμος πρός πσαν θυσίαν, να παραδώσς ταύτην ες τάς περχομένας γενεάς κέραιον, λώβητον καί ναλλοίωτον.

Πρό τν θυρν το ερο τούτου Βήματος στάμενος πρό το λάβς τό πούργημα τοτο τό φοβερόν καί ατας τας πουρανίοις δυνάμεσιν, καί τό ποον κατά τόν πόστολον Παλον, «ο το θέλοντος, οδέ το τρέχοντος, λλά το λεοντος Θεο», κλνον τό γόνυ ταπεινς καί κέτευσον τόν Παντοδύναμον Θεόν, τόν μόνον δυνατόν φιέναι μαρτίας, πως πιβλέψ λαρ μματι πί τάς δυναμίας σου καί ξαποστείλ τό Πανάγιον Ατο Πνεμα, ς ν τ μέρ τς Πεντηκοστς, πί σοί τ ταπειν δούλ Ατο.

Μνημόνευε εί καί πάντοτε τούς κατά σάρκα γονες σου, οτινες στανται τήν στιγμήν ταύτην ες τό πλευρόν σου καί προσεύχονται σφαλς καί ατοί δι’ σέ καί χαίρονται διά τήν δικήν σου χαράν καί προαγωγήν σου.

;         Μνημόνευε τούς συγγενες σου, τούς διδασκάλους σου, τούς φίλους σου, καί, άν χς, καί τούς χθρούς σου.

Μνημόνευε τι δέ το Πατρός καί Πατριάρχου μν κ.κ. Θεοφίλου το Γ’, το μετά περισσς γάπης εεργετήσαντός σε καί τς γιοταφιτικς μν δελφότητος.

Καί νν γγικεν ρα, να, ν καθαρ καρδί καί πνεύματι ταπεινώσεως, προσέλθς καί λάβς, διά τς πιθέσεως τν χειρν τς μετέρας ταπεινότητος τήν χάριν το Παναγίου καί Τελεταρχικο Πνεύματος, δι’ καί εσελθε ες τά για τν γίων, ες τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον το Κυρίου καί Θεο καί Σωτρος μν ησο Χριστο, νθεν κπηγάζει τό φς τς Ζως.

Εσελθε λοιπόν χαίρων, ες τήν χαράν το Κυρίου σου,

Τ 30-11-2019 , γίου νδρέου ποστόλου το Πρωτοκλήτου”.

χειροτονία τελέσθη δι’ πικλήσεως τς θείας Χάριτος καί πιθέσεως τν χειρν το ρχιερέως.

μα ταύτ καί μα τ ναφωνήσει πό το ρχιερέως: «ξιος», ο τιμντες τόν χειροτονηθέντα γιοταφται Πατέρες, μαθηταί τς Σχολς Σιών, μοναχοί καί μοναχαί καί ο οκεοι καί φίλοι ατο νεφώνησαν σαύτως «ξιος, ξιος».

μα τ λήξει τς θείας Λειτουργίας, χειροτονηθείς δεξιώθη τόν χειροτονήσαντα ρχιερέα καί πάντας τούς τιμντας ατόν ες τό Γραφεον το Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου ρχιεπισκόπου εραπόλεως κ. σιδώρου.

Τήν πρωΐαν, χειροτονηθείς προσλθεν ες τό Πατριαρχεον, ηχαρίστησε τόν Μακαριώτατον καί λαβε τήν ελογίαν Ατο.

κ τς ρχιγραμματείας

ΚΟΥΡΑ ΜΟΝΑΧΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν πρωΐαν τς Παρασκευς, 23ης Νοεμβρίου /6ης Δεκεμβρίου 2019, λαβε χώραν ες τό Πατριαρχεον καί ες τό ν ατ παρεκκλήσιον τς Πεντηκοστς πό τς Α.Θ.Μ. το Πατρός  μν καί Πατριάρχου εροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ες  μοναχόν χειροθεσία το Πρωτοψάλτου το Ναο τς ναστάσεως δοκίμου Κωνσταντίνου Σπυροπούλου, κατόπιν ατήσεως ατο, γκριθείσης πό τς γίας καί ερς Συνόδου.

Τόν καρέντα μετωνόμασεν Μακαριώτατος ες Συμεών. λλαγή το νόματος ες τάς μοναχικάς κουράς δηλο τήν λλαγήν το τρόπου ζως τν κειρομένων.

μα τ κουρ Μακαριώτατος πνεσε τόν καρέντα μοναχόν Συμεών διά τόν ζλον ατο πί διετίαν ες τήν εροψαλτικήν διακονίαν ατο ες τόν Ναόν τς ναστάσεως καί ες τήν διδασκαλίαν ατο ς Θεολόγου καθηγητο καί ς Διευθυντο το Οκοτροφείου ν τ  Σχολ το Πατριαρχείου πί τς γίας Σιών καί νουθέτησεν ατόν, να ες τό ξς συμπληρών καί λοκληρών τήν διακονίαν ατο πηρετν ς γιοταφίτης μοναχός καί προσεχς ς διάκονος ες τό Πατριαρχεον καί τά Πανάγια Προσκυνήματα.

 κ τς ρχιγραμματείας


Αρχείο

Φόρμα επικοινωνίας

Αποστολή

Labels

12Ο ΠΕΑ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ 1821 1940 2022 5G 77 ΜΕ 9ο ΣΠ ΑΓΓΛΙΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ ΑΕΙ ΑΕΚ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡ. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ ΑΙ ΑΙΓΑΙΟ ΑΙΓΙΟ ΑΙΜΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΛΟΓΑ ΙΠΠΟΙ ΑΛΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΛΩΝΙΣΜΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΝΔΑΝΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΥΖΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΣ ΑΟΖ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΕΝΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΡΙΑ αρ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΡΗΣ ΓΑΛΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΡΝΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΡΡΩΣΤΟΣ ΑΡΦΑΡΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΧΙΜ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΒΑΛΥΡΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΚΟΛΑΡΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΙΩΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΒΙΑΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΟΣ ΒΡΟΜΩΒΡΥΣΗ ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΖΟΥΜΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΥΧΤΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΑΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΓΕΝΝΗΤΟΥΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΒΑΣ ΓΛΥΚΑ ΓΟΕΒ ΓΡΙΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΔΔΗΕ ΔΕΗ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ ΔΕΣΥΛΛΑ ΔΕΥΑΚ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ. ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΡΘΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΡΑ ΔΡΑΜΑΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΑΑΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΕΡΕΥΝΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ - ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΕΚΑΒ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΕΛΙΣΜΕ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΟΝΕΣ ΕΜΑΚ ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΟΚΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΝΩΜΗΣ – ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΕΡΝΤΟΥΑΝ ΕΡΤ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΧΕΣ ΕΦΟΡΙΑ ζ ΖΕΛΕΝΣΚΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑ ΉΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΈΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΠΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΘΑΝΑΤΟΣ ΘΑΥΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΡΙΣΜΑ ΘΕΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΛΙΨΗ ΘΟΥΡΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ ΙΑΤΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΗΜΙΟΒΑΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΙΩΗΛ ιερο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΤΕΩΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΙΘΩΜΗ ΙΜΒΡΟΣ ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΙΡΑΝ ΙΣΘΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΣΡΑΗΛ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΩΖΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΡΒΕΛΙ ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΔΑΠ ΑμεΑ ΚΕΝΕΝΤΙ ΚΗΔΕΙΑ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΙΕΒΟ ΚΙΝΑ ΚΙΝΑΛ ΚΚΕ ΚΛΟΠΕΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΟΡΕΑ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΚΡΑΣΙ ΚΡΗΤΗ ΚΤΕΛ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΥΝΗΓΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΛΑΔΑ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΕΝΙΝ ΛΗΜΝΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΛΙΜΝΗ ΛΟΑΤΚΙ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΓΑΖΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΔΑΜ ΓΚΡΟΓΚΟΥ ΜΑΣΚΑ ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΕΝΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ ΜΕΡΑ25 ΜΕΡΚΕΛ ΜΕΣΣΗΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΕΤΑΞΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΟΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΟΣΧΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΥΚΟΝΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΝΕΔΟΥΣΑ ΝΕΚΡΟΙ ΝΕΡΟ ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΥΧΤΑ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜΑ ΟΔΥΝΗ ΟΘΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΠΚΕ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΟΣΕ ΟΣΦΠ ΟΤΕ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟ ΠΑΪΣΙΟΣ ΠΑΚΟΕ ΠΑΜΙΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΥΛΚΑΝΙΩΤΙΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΠΑΟ ΠΑΟΚ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΠΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ ΠΑΣΟΚ ΠΑΣΧΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΕΝΘΟΣ ΠΕΡΣΙΑ ΠΕΤΑΛΙΔΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΥΚΟ ΠΗΔΗΜΑ ΠΙΠΙΝΑ ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΛΟΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟΣ πολι ΠΟΛΙΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΛΙΜΝΙΟ ΠΟΝΟΣ ΠΟΡΝΗ ΠΟΤΑΜΙ ΠΟΤΟ ΠΟΥΤΙΝ ΠΡΙΓΚΙΠΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΠΤΩΧΟΣ ΠΥΛΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ. ΡΩΣΙΑ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΑΜΟΣ ΣΔΟΕ ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΕΡΒΙΑ ΣΚΑΛΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΣΤΑΣΙΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΣΤΟΥΠΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΤΑΜΠΑΡΗΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΤΑΥΓΕΤΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ ΤΖΑΚΙΑ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΤΖΟΥΜΗΣ ΤΗΝΟΣ ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΡΑΝΟΥΛΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΤΣΑΚΩΝΑ ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΥΓΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΓΗΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΦΛΑΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΦΟΝΙΚΟ ΦΡΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ φω ΦΩΤΑ LED ΦΩΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ χαρ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΧΑΣΙΣΙ ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Χρυσόστομος Καράμπελας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΩΝΑΣΗΣ BEETLE c COVID-19 e FACEBOOK FAKE NEWS GAY i INSTAGRA INSTAGRAM INTERNET LOCKDOWN MAGAZINE p PLATI PLATY PLATY MAGAZINE PLATY NEWS SEX SIEMENS SOCIAL MEDIA t TWITTER VIDEO