Ο ΜΕΣΣΗΝΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΑΤΑ ΚΟΣΜΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) ΕΓΙΝΕ ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝΤήν νύκτα τς Πέμπτης, 29ης Νοεμβρίου/ 12ης Δεκεμβρίου 2019 πρός Παρασκευήν 30ην Νοεμβρίου / 13ην Δεκεμβρίου, μέραν μνήμης το γίου ποστόλου νδρέου το πρωτοκλήτου, λαβε χώραν ες τόν Πανίερον Ναόν τς ναστάσεως καί ες τόν Πανάγιον Τάφον  ες διάκονον χειροτονία το μοναχο Συμεών Σπυροπούλου, προσφάτως χειροθετηθέντος καί νταχθέντος ες τήν γιοταφιτικήν δελφότητα, ποφοίτου τς Θεολογικς Σχολς το Πανεπιστημίου θηνν, Πρωτοψάλτου ες τόν Πανίερον Ναόν τς ναστάσεως καί καθηγητο ες τήν Πατριαρχικήν Σχολήν τς γίας Σιών.

Τόν μοναχόν Συμεών χειροτόνησεν Σεβασμιώτατος ρχιεπίσκοπος Θαβωρίου κ. Μεθόδιος, πευθύνας πρτον ατ λόγους πατρικούς διά τήν σημασίαν το μυστηρίου τς ερωσύνης καί το βαθμο το διακόνου ς πεται:

“Ελαβέστατε ποδιάκονε Συμεών,

γία καί ερά Σύνοδος, κατά τήν τελευταίαν ατς Συνεδρίαν πό τήν Προεδρίαν τς Ατο Θειοτάτης Μακαριότητος το Σεπτο Πατρός μν καί Πατριάρχου κ.κ. Θεοφίλου το Γ’, κατόπιν οκειοθελος πιθυμίας σου, πεφάσισεν, πως ντάξ σε ες τούς κόλπους τς γιοταφιτικς δελφότητος καί προαγάγ σε ες διάκονον.

Οτως, εδοκί το Παντοδυνάμου καί Παντεπόπτου μεγάλου Θεο, πινεύσει, στοργ καί προνοί μέν τς Ατο Θειοτάτης Μακαριότητος, ποφάσει δέ τς περί Ατήν γίας καί ερς Συνόδου, καλεσαι σήμερον, πως διά τς πιθέσεως τς χειρός τς ταπεινότητος μν πί τήν κεφαλήν σου, καί διά τς πιφοιτήσεως το Παναγίου καί τελεταρχικο Πνεύματος, λάβς τόν πρτον βαθμόν τς ερωσύνης, τοι τόν το διακόνου, να καί πό τς θέσεως ταύτης πηρετήσς τήν κκλησίαν το Χριστο καί τό πλήρωμα ατς διά τς ντάξώς σου ες τήν παλαίφατον Γεραράν μν δελφότητα.

Μεγάλη τιμή δι’ σέ, πως καί διά κάθε γιοταφίτην, οχί μόνον, λλά τι μεγαλύτεραι α πό το πουργήματος τούτου, πορρέουσαι εθναι, καλεσαι, πως παρνηθς τόν κόσμον καί τά το κόσμου, να καταστς πηρέτης τν λειτουργν τν Μυστηρίων τς το Χριστο κκλησίας, τοι τ πισκόπ καί τος Πρεσβυτέροις, κατά τάς διαταγάς τν γίων ποστόλων.

νθρωπος, ες τό διάβα τς ζως του, χει λαχίστας μέρας, καθ’ ς δοκιμάζει χαράν καί μίαν πό κείνας τάς μέρας, σφαλς εναι δι’ σέ σημερινή.

Λέγεται τι θέσις δέν ναδεικνύει τόν νθρωπον, λλ’ νθρωπος τήν θέσιν. Τοτο λέγων, ννο τι θά ποτύχς ες τήν ζωήν σου, άν δέν πιστεύς καί δέν πηρετς σωστά καί εσυνειδήτως Ατόν, διά τόν ποον φιέρωσας τήν ζωήν σου καί άν πιπολαίως Τόν πηρετς.

Τοναντίον, θά προκόψς καί πό πάντων θά εσαι σεβαστός καί γαπητός, άν πιστεύς καί μολογς, τι ησος Χριστός εναι Υός το Θεο το Ζντος, καί σέβησαι πρωτίστως τόν αυτόν σου, τό πούργημα, τό ποον θά πωμισθς καί κενον πού θά πηρετς.

Ο γιοι Γρηγόριος Νύσσης καί Εάγριος λέγουν τι «Θεολόγος ε άν προσεύξ ληθς καί άν προσεύξ ληθς, Θεολόγος ε», δηλαδή, τότε μόνον θεολογομεν σωστά καί ληθς, άν προσευχώμεθα σωστά, στε νά φελμεν τούς αυτούς μας καί τούς λλους, σφαλς τότε θεολογομεν καί σωστά καί ληθς.

Βλέπετε, γαπητοί μου, πόσον μεγάλην σημασίαν δίδουν ο γιοι Πατέρες ες τόν σωστόν τρόπον προσευχς, λλέως ματαιοπονομεν καί τούς κούοντάς μας ες οδέν φελομεν, σύ, λοιπόν, νά προσπαθς νά εσαι τέλειος κατά τό δυνατόν, μεμπτος καί γιος κατά Χάριν, νώπιον το Θεο σου, νά πορεύησαι τόν δρόμον τν ντολν Του λας τάς μέρας τς ζως σου, γενο μέλισσα ες τό νά συλλέγς , τι τό καλύτερον καί γλυκύτερον καί νά πορρίπτς ,τι τό πιβλαβές.

ορανοβάμων πόστολος τν θνν Παλος λέγει: «Οδείς στεφανοται, άν μή νομίμως θλήσ, ρα, ζωή μν, κληρικν τε καί λαϊκν εναι ες γών πυρπολούμενος συχνάκις καί πολλάκις πό τά πυρφόρα βέλη το διαβόλου, προκειμένου νά κερδίσωμεν καί πετύχωμεν τόν πιδιωκόμενον σκοπόν, κενον τς σωτηρίας τν ψυχν μας.

σφαλς, θά συναντήσς δυσκολίας, μή πτοηθς, μή δειλιάσς· μέ τούς σωματικούς σου φθαλμούς καί τς ψυχς σου τά μματα, τένισον πρός τόν Φρικτόν Γολγοθν καί δε τήν σταυρουμένην γάπην, τόν Κύριον μν ησον Χριστόν καί τότε θά ννοήσς, διά ποον λόγον θηκαν πί τήν κεφαλήν Ατο στέφανον ξ κανθν, μως διά τς σταυρικς Του θυσίας, τς τριημέρου Ταφς Του καί τς κ νεκρν ν τέλει ναστάσεώς Του δικαιώθη ες καταισχύνην τν σταυρωτν Του καί κατηγόρων Του.

Ελαβέστατε ποδιάκονε Συμεών,

ς γιοταφίτης καί φρουρός τν γίων Τόπων, τν καθαγιασθέντων διά τς κατά σάρκα Γεννήσεως, διδασκαλίας, Σταυρώσεως καί ναστάσεως το Κυρίου καί Θεο καί Σωτρος μν ησο Χριστο, καλεσαι νά εσαι θεματοφύλαξ ερς Παρακαταθήκης ν τ κροπόλει ταύτ το Χριστιανισμο πί τν πάλξεων τς ποίας φείλεις νά εσαι φύλαξ κοίμητος καί τοιμος πρός πσαν θυσίαν, να παραδώσς ταύτην ες τάς περχομένας γενεάς κέραιον, λώβητον καί ναλλοίωτον.

Πρό τν θυρν το ερο τούτου Βήματος στάμενος πρό το λάβς τό πούργημα τοτο τό φοβερόν καί ατας τας πουρανίοις δυνάμεσιν, καί τό ποον κατά τόν πόστολον Παλον, «ο το θέλοντος, οδέ το τρέχοντος, λλά το λεοντος Θεο», κλνον τό γόνυ ταπεινς καί κέτευσον τόν Παντοδύναμον Θεόν, τόν μόνον δυνατόν φιέναι μαρτίας, πως πιβλέψ λαρ μματι πί τάς δυναμίας σου καί ξαποστείλ τό Πανάγιον Ατο Πνεμα, ς ν τ μέρ τς Πεντηκοστς, πί σοί τ ταπειν δούλ Ατο.

Μνημόνευε εί καί πάντοτε τούς κατά σάρκα γονες σου, οτινες στανται τήν στιγμήν ταύτην ες τό πλευρόν σου καί προσεύχονται σφαλς καί ατοί δι’ σέ καί χαίρονται διά τήν δικήν σου χαράν καί προαγωγήν σου.

;         Μνημόνευε τούς συγγενες σου, τούς διδασκάλους σου, τούς φίλους σου, καί, άν χς, καί τούς χθρούς σου.

Μνημόνευε τι δέ το Πατρός καί Πατριάρχου μν κ.κ. Θεοφίλου το Γ’, το μετά περισσς γάπης εεργετήσαντός σε καί τς γιοταφιτικς μν δελφότητος.

Καί νν γγικεν ρα, να, ν καθαρ καρδί καί πνεύματι ταπεινώσεως, προσέλθς καί λάβς, διά τς πιθέσεως τν χειρν τς μετέρας ταπεινότητος τήν χάριν το Παναγίου καί Τελεταρχικο Πνεύματος, δι’ καί εσελθε ες τά για τν γίων, ες τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον το Κυρίου καί Θεο καί Σωτρος μν ησο Χριστο, νθεν κπηγάζει τό φς τς Ζως.

Εσελθε λοιπόν χαίρων, ες τήν χαράν το Κυρίου σου,

Τ 30-11-2019 , γίου νδρέου ποστόλου το Πρωτοκλήτου”.

χειροτονία τελέσθη δι’ πικλήσεως τς θείας Χάριτος καί πιθέσεως τν χειρν το ρχιερέως.

μα ταύτ καί μα τ ναφωνήσει πό το ρχιερέως: «ξιος», ο τιμντες τόν χειροτονηθέντα γιοταφται Πατέρες, μαθηταί τς Σχολς Σιών, μοναχοί καί μοναχαί καί ο οκεοι καί φίλοι ατο νεφώνησαν σαύτως «ξιος, ξιος».

μα τ λήξει τς θείας Λειτουργίας, χειροτονηθείς δεξιώθη τόν χειροτονήσαντα ρχιερέα καί πάντας τούς τιμντας ατόν ες τό Γραφεον το Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου ρχιεπισκόπου εραπόλεως κ. σιδώρου.

Τήν πρωΐαν, χειροτονηθείς προσλθεν ες τό Πατριαρχεον, ηχαρίστησε τόν Μακαριώτατον καί λαβε τήν ελογίαν Ατο.

κ τς ρχιγραμματείας

ΚΟΥΡΑ ΜΟΝΑΧΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν πρωΐαν τς Παρασκευς, 23ης Νοεμβρίου /6ης Δεκεμβρίου 2019, λαβε χώραν ες τό Πατριαρχεον καί ες τό ν ατ παρεκκλήσιον τς Πεντηκοστς πό τς Α.Θ.Μ. το Πατρός  μν καί Πατριάρχου εροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ες  μοναχόν χειροθεσία το Πρωτοψάλτου το Ναο τς ναστάσεως δοκίμου Κωνσταντίνου Σπυροπούλου, κατόπιν ατήσεως ατο, γκριθείσης πό τς γίας καί ερς Συνόδου.

Τόν καρέντα μετωνόμασεν Μακαριώτατος ες Συμεών. λλαγή το νόματος ες τάς μοναχικάς κουράς δηλο τήν λλαγήν το τρόπου ζως τν κειρομένων.

μα τ κουρ Μακαριώτατος πνεσε τόν καρέντα μοναχόν Συμεών διά τόν ζλον ατο πί διετίαν ες τήν εροψαλτικήν διακονίαν ατο ες τόν Ναόν τς ναστάσεως καί ες τήν διδασκαλίαν ατο ς Θεολόγου καθηγητο καί ς Διευθυντο το Οκοτροφείου ν τ  Σχολ το Πατριαρχείου πί τς γίας Σιών καί νουθέτησεν ατόν, να ες τό ξς συμπληρών καί λοκληρών τήν διακονίαν ατο πηρετν ς γιοταφίτης μοναχός καί προσεχς ς διάκονος ες τό Πατριαρχεον καί τά Πανάγια Προσκυνήματα.

 κ τς ρχιγραμματείας


Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ