ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ COCO-MAT ΣΤΟ ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: «Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΣΦΡΑΓΙΣΕΤΕ»


Η εταιρεία «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ», η οποία είναι ιδιοκτήτρια της ξενοδοχειακής μονάδας των αδελφών Πωλ και Μιχάλη Ευμορφίδη, «Coco-Mat ATHENS BC» στην περιοχή Μακρυγιάννη, μέσω του συνηγόρου της Πάνου Λαζαράτου απέστειλε σήμερα επιστολή στο υπουργείο Τουρισμού, μετά το χθεσινό Δελτίου Τύπου που εξέδωσε το τελευταίο και με το οποίο γνωστοποιεί ότι θα προχωρήσει σε ενέργειες παύσης λειτουργίας του εν λόγω ξενοδοχείου.

Ο κ. Λαζαράτος στην επιστολή του αναφέρει ότι η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών και διοικητικών οργάνων και συγκεκριμένα σημειώνει :

«Η έκδοση πράξης μερικής σφράγισης της ξενοδοχειακής μονάδας που στεγάζεται στο ακίνητο ιδιοκτησίας της εταιρείας μας δεν θα είναι σύννομη, διότι πρώτον δεν υφίσταται εκτελεστή διοικητική πράξη χαρακτηρισμού των κατασκευών ως αυθαιρέτων και δεύτερον διότι η οριστική επίλυση του ζητήματος της νομιμότητας τόσο του χαρακτηρισμού, όσο και της ίδιας της πράξης μερικής ανάκλησης της άδειας δόμησης εκκρεμεί ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών και διοικητικών οργάνων».

Η πλήρης επιστολή έχει ως εξής:

«Προς: Υπουργείο Τουρισμού

- Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης

- Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής – Περιφερειακή

Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) Αττικής

- Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης Επιθεωρήσεων και Ελέγχου

Ταχ. Διεύθυνση: Αμαλίας 12, Αθήνα, 105 57 Αθήνα,

13 Ιουλίου 2023

Αξιότιμοι, Αξιότιμες,

Σε συνέχεια του από 12.07.2023 Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Τουρισμού, με τίτλο «Εφαρμογή της νομοθεσίας για το ξενοδοχείο COCO MAT ATHENS BC», καθώς και της με αρ. πρωτ. 2307/21.04.2023 κλήσης προς παροχή εξηγήσεων, η εταιρεία ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ (εφεξής: η εταιρεία μας), ιδιοκτήτρια του ακινήτου επί της οδού Φαλήρου 5, Μακρυγιάννη, στο οποίο στεγάζεται η ως άνω ξενοδοχειακή μονάδα, επιθυμεί να τονίσει εμφατικά τα όσα εκτίθενται κατωτέρω.

Με το με αρ. 11/2022 Πρακτικό Συνεδρίασης του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του ΣτΕ, διαπιστώθηκε ότι ο Δήμος Αθηναίων όφειλε να συμμορφωθεί προς την απόφαση ΣτΕ Ολ. 2102/2019, ανακαλώντας μερικώς τη με αρ. 15/2017 άδεια δόμησης της εταιρείας μας, για όλα τα κτίσματα που υπερέβαιναν το ύψος των 24 μέτρων. Σε συνέχεια του Πρακτικού 11/2022 ο Δήμος Αθηναίων προέβη στην έκδοση μιας δήθεν «πράξης» μερικής ανάκλησης, η οποία στην πραγματικότητα αντιστοιχούσε σε μια αδημοσίευτη, αχρονολόγητη και ανυπόγραφη χειρόγραφη επισημείωση.

Επί τη βάσει της εν λόγω «ανάκλησης», οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων προέβησαν στη σύνταξη έκθεσης αυτοψίας (30.11.2022) με την οποία διαπίστωναν την ύπαρξη αυθαιρέτων στο ακίνητο της εταιρείας μας (ήτοι των ορόφων εκείνων για τους οποίους είχε «ανακληθεί» η άδεια δόμησης), επέβαλλαν πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κτισμάτων και κήρυσσαν τα τελευταία κατεδαφιστέα. Κατά της εν λόγω έκθεσης αυτοψίας η εταιρεία μας άσκησε αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Επί της αίτησης αναστολής εκδόθηκε η με αρ. Α83/2023 απόφαση με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση αναστολής και ανεστάλη η εκτέλεση της έκθεσης αυτοψίας (ήτοι της διαπίστωσης των προστίμων, της επιβολής των προστίμων και της υποχρέωσης κατεδάφισης).

Ειδικότερα, με την Α83/2023 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (πρβλ. σκ. 5), έγινε δεκτό ότι «Η μερική αυτή ανάκληση, όμως, με τη μορφή και το περιεχόμενο που παρατέθηκε σε προηγούμενη σκέψη, μεταξύ άλλων ελλείψεων, δεν φέρει, πράγματι, υπογραφή του εκδόντος οργάνου, ούτε συνοδεύεται, άλλωστε, από άλλη (υπογεγραμμένη) πράξη μερικής ανάκλησης, όπως αναφέρεται και στις απόψεις του Δήμου Αθηναίων προς το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β΄, σύμφωνα με τις οποίες «για την ανάκληση της οικοδομικής άδειας δεν υφίσταται ιδιαίτερο έγγραφο της υπηρεσίας αλλά μόνο το γεγονός ότι στο σώμα της πράξης έχει αναγράφει η φράση: "Μερική ανάκληση …" ».

Με τα δεδομένα αυτά, η εν λόγω πράξη είναι ανυπόστατη και ως εκ τούτου, δεν μπορούσε να αποτελέσει νόμιμο έρεισμα για την έκδοση της έκθεσης αυτοψίας, η οποία για το λόγο αυτό καθίσταται, κατά το μέρος που αφορά τις ανωτέρω κατασκευές, μη νόμιμη».

Στη συνέχεια, εκδόθηκε το με αρ. 15/2023 Πρακτικό Συνεδρίασης του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του ΣτΕ, με το οποίο διαπιστώθηκε ότι ενόψει του προδήλως ανυπόστατου χαρακτήρα της «ανάκλησης», ο Δήμος Αθηναίων δεν συμμορφώθηκε προσηκόντως με την απόφαση ΣτΕ Ολ. 2102/2019.

Υποχρέωνε, δε, τον Δήμο Αθηναίων να προβεί στην έκδοση νόμιμης και υποστατής πράξης μερικής ανάκλησης, η οποία θα ανατρέχει στον χρόνο «έκδοσης» της προηγούμενης, καλύπτοντας αναδρομικά, κατ' αυτόν τον τρόπο, την ήδη συνταχθείσα (30.11.2022) έκθεση αυτοψίας.

Σε συνέχεια του ως άνω, με αρ. 15/2023 Πρακτικού, ο Δήμος Αθηναίων προέβη στην έκδοση της με αρ. πρωτ. 199540/05.07.2023 πράξης με τίτλο «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της από 24-11-2022 μερικής ανάκλησης της 15/2017 άδειας δόμησης που αφορά στο ακίνητο επί της οδού Φαλήρου 5 & παρόδου Συγγρού 34». Με το ίδιο Πρακτικό του ΣτΕ (σκ. 8) επιβλήθηκε στο Υπουργείο Τουρισμού η υποχρέωση να προβεί στη μερική σφράγιση της ξενοδοχειακής μονάδας, για το τμήμα του κτίσματος του οποίου η άδεια δόμησης ανακλήθηκε.

Ωστόσο, τέθηκε ως αναγκαία προϋπόθεση για τη νομιμότητα της εν λόγω σφράγισης η προηγούμενη οριστικοποίηση του χαρακτηρισμού των κατασκευών ως αυθαιρέτων. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ο χαρακτηρισμός κατασκευών ως αυθαιρέτων λαμβάνει χώρα από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες, κατόπιν διενέργειας αυτοψίας και σύνταξης σχετικής έκθεσης.

Στην προκειμένη, όμως, περίπτωση, όπως ήδη εκτέθηκε, η έκθεση αυτοψίας (30.11.2022) με την οποία χαρακτηρίστηκαν ως αυθαίρετες οι κατασκευές του ακινήτου έχει ανασταλεί με την απόφαση Α83/2023 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και δεν παράγει απολύτως καμία έννομη συνέπεια. Υπό την έννοια αυτή, δεν υφίσταται στον νομικό κόσμο διοικητική πράξη, παράγουσα έννομα αποτελέσματα, με την οποία να χαρακτηρίζονται οι επίμαχες κατασκευές ως αυθαίρετες.

Εξάλλου, ο χαρακτηρισμός των κατασκευών ως αυθαιρέτων με την από 30.11.2022 έκθεση αυτοψίας δεν μπορεί υπό καμία εκδοχή να θεωρηθεί οριστικοποιηθείς, δεδομένου ότι εκκρεμεί σε βάρος του αίτηση ακύρωσης ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Παράλληλα, εξίσου μη οριστικοποιηθέν θα πρέπει να θεωρηθεί το ζήτημα της μερικής ανάκλησης της άδειας δόμησης, Τούτο, διότι κατά της πράξης αυτής, με την οποία παραβιάζεται ευθέως το 15/2023 Πρακτικό του ΣτΕ, έχει ασκηθεί τόσο αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, όσο και προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου ΣΥΠΟΘΑ Α΄.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει προβληθεί από την εταιρεία μας ο ισχυρισμός ότι η εν λόγω ανακλητική πράξη δεν συνιστά, ως όφειλε, πράξη «ορθής επανάληψης», αλλά κατ' ουσίαν νέα πράξη ανάκλησης και είναι επομένως προδήλως παράνομη.

Με αυτά τα δεδομένα, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι η έκδοση πράξης μερικής σφράγισης της ξενοδοχειακής μονάδας που στεγάζεται στο ακίνητο ιδιοκτησίας της εταιρείας μας δεν θα είναι σύννομη, διότι πρώτον δεν υφίσταται εκτελεστή διοικητική πράξη χαρακτηρισμού των κατασκευών ως αυθαιρέτων και δεύτερον διότι η οριστική επίλυση του ζητήματος της νομιμότητας τόσο του χαρακτηρισμού, όσο και της ίδιας της πράξης μερικής ανάκλησης της άδειας δόμησης εκκρεμεί ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών και διοικητικών οργάνων».

 


                Πηγή – πληροφορίες: https://www.zougla.gr

Αναδημοσίευση:

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην κατηγορία «αναδημοσίευση» είναι επιλογές από το διαδίκτυο και από διάφορες ενημερωτικές πλατφόρμες ή από κείμενα που υπάρχουν στην παγκόσμια βιβλιογραφία.

Η αναδημοσίευση τους στην έγκυρη ανεξάρτητη ενημερωτική σελίδα μας δεν σημαίνει απαραίτητα την αποδοχή των όσων αναφέρονται, αλλά και ούτε ότι συμφωνούμε στις απόψεις που εμπεριέχονται ή εκφράζονται στα κείμενα που προβάλουμε με ιδιαίτερη αγάπη και σεβασμό, αλλά είμαστε πάντα και παραμένουμε πιστοί και εκφραστές της πασίγνωστης φράσης του Voltaire, (1694-1778 Γάλλος φιλόσοφος & συγγραφέας) «Διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες». Γιατί εμείς ως η ανεξάρτητη μοναδική έγκυρη ενημερωτική σελίδα έχουμε πάντα τον πλουραλισμό στην ενημέρωση, αφού όταν η ενημέρωση πιάνει τόπο, τότε έχει έναν και μοναδικό τόπο το «ΠΛΑΤΥ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ».

 

Αρχείο

Φόρμα επικοινωνίας

Αποστολή

Labels

12Ο ΠΕΑ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ 1821 1940 2022 5G 77 ΜΕ 9ο ΣΠ ΑΓΓΛΙΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ ΑΕΙ ΑΕΚ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡ. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ ΑΙ ΑΙΓΑΙΟ ΑΙΓΙΟ ΑΙΜΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΛΟΓΑ ΙΠΠΟΙ ΑΛΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΛΩΝΙΣΜΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΝΔΑΝΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΥΖΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΣ ΑΟΖ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΕΝΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΡΙΑ αρ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΡΗΣ ΓΑΛΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΡΝΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΡΡΩΣΤΟΣ ΑΡΦΑΡΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΧΙΜ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΒΑΛΥΡΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΚΟΛΑΡΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΙΩΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΒΙΑΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΟΣ ΒΡΟΜΩΒΡΥΣΗ ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΖΟΥΜΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΥΧΤΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΑΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΓΕΝΝΗΤΟΥΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΒΑΣ ΓΛΥΚΑ ΓΟΕΒ ΓΡΙΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΔΔΗΕ ΔΕΗ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ ΔΕΣΥΛΛΑ ΔΕΥΑΚ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ. ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΡΘΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΡΑ ΔΡΑΜΑΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΑΑΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΕΡΕΥΝΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ - ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΕΚΑΒ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΕΛΙΣΜΕ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΟΝΕΣ ΕΜΑΚ ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΟΚΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΝΩΜΗΣ – ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΕΡΝΤΟΥΑΝ ΕΡΤ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΧΕΣ ΕΦΟΡΙΑ ζ ΖΕΛΕΝΣΚΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑ ΉΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΈΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΠΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΘΑΝΑΤΟΣ ΘΑΥΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΡΙΣΜΑ ΘΕΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΛΙΨΗ ΘΟΥΡΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ ΙΑΤΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΗΜΙΟΒΑΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΙΩΗΛ ιερο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΤΕΩΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΙΘΩΜΗ ΙΜΒΡΟΣ ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΙΡΑΝ ΙΣΘΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΣΡΑΗΛ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΩΖΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΡΒΕΛΙ ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΔΑΠ ΑμεΑ ΚΕΝΕΝΤΙ ΚΗΔΕΙΑ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΙΕΒΟ ΚΙΝΑ ΚΙΝΑΛ ΚΚΕ ΚΛΟΠΕΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΟΡΕΑ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΚΡΑΣΙ ΚΡΗΤΗ ΚΤΕΛ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΥΝΗΓΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΛΑΔΑ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΕΝΙΝ ΛΗΜΝΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΛΙΜΝΗ ΛΟΑΤΚΙ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΓΑΖΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΔΑΜ ΓΚΡΟΓΚΟΥ ΜΑΣΚΑ ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΕΝΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ ΜΕΡΑ25 ΜΕΡΚΕΛ ΜΕΣΣΗΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΕΤΑΞΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΟΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΟΣΧΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΥΚΟΝΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΝΕΔΟΥΣΑ ΝΕΚΡΟΙ ΝΕΡΟ ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΥΧΤΑ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜΑ ΟΔΥΝΗ ΟΘΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΠΚΕ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΟΣΕ ΟΣΦΠ ΟΤΕ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟ ΠΑΪΣΙΟΣ ΠΑΚΟΕ ΠΑΜΙΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΥΛΚΑΝΙΩΤΙΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΠΑΟ ΠΑΟΚ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΠΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ ΠΑΣΟΚ ΠΑΣΧΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΕΝΘΟΣ ΠΕΡΣΙΑ ΠΕΤΑΛΙΔΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΥΚΟ ΠΗΔΗΜΑ ΠΙΠΙΝΑ ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΛΟΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟΣ πολι ΠΟΛΙΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΛΙΜΝΙΟ ΠΟΝΟΣ ΠΟΡΝΗ ΠΟΤΑΜΙ ΠΟΤΟ ΠΟΥΤΙΝ ΠΡΙΓΚΙΠΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΠΤΩΧΟΣ ΠΥΛΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ. ΡΩΣΙΑ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΑΜΟΣ ΣΔΟΕ ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΕΡΒΙΑ ΣΚΑΛΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΣΤΑΣΙΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΣΤΟΥΠΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΤΑΜΠΑΡΗΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΤΑΥΓΕΤΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ ΤΖΑΚΙΑ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΤΖΟΥΜΗΣ ΤΗΝΟΣ ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΡΑΝΟΥΛΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΤΣΑΚΩΝΑ ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΥΓΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΓΗΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΦΛΑΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΦΟΝΙΚΟ ΦΡΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ φω ΦΩΤΑ LED ΦΩΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ χαρ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΧΑΣΙΣΙ ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Χρυσόστομος Καράμπελας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΩΝΑΣΗΣ BEETLE c COVID-19 e FACEBOOK FAKE NEWS GAY i INSTAGRA INSTAGRAM INTERNET LOCKDOWN MAGAZINE p PLATI PLATY PLATY MAGAZINE PLATY NEWS SEX SIEMENS SOCIAL MEDIA t TWITTER VIDEO