QUO VADIS DOMINE?


Του, Γιάννη Χιώτη καθηγητή Μαθηματικών

 

Η παγίδα του πολέμου στην Ουκρανία

Υπάρχει η αίσθηση ότι τα δραματικά γεγονότα που συμβαίνουν σήμερα δεν είναι τόσο σημαντικά και ότι θα

διευθετηθούν όπως τόσα άλλα στο παρελθόν. Ο άνθρωπος έχει περιορισμένη ικανότητα να αντιληφθεί την αλήθεια.

Για αυτό υπάρχουν φωνές καταγεγραμμένες από χιλιάδες χρόνια σε ιερά κείμενα που θα μας βοηθήσουν να

συνειδητοποιήσομε τι πραγματικά συμβαίνει και τις παρουσιάζομε.

Η ελληνική Μυθολογία πληροφορεί: Ο άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει τους Γίγαντες και τους Τιτάνες [1]. Οι Τιτάνες

ήταν υπερφυσικά όντα αποτελούμενα από ισχυρές θεότητες. «Τα αίτια του Τρωικού πολέμου ανάγονται στη θεία

διαμάχη μεταξύ της Αθηνάς, της Ήρας και της Αφροδίτης, την οποία η Έρις προκάλεσε δίνοντάς τους ένα χρυσό μήλο

με την επιγραφή στην πιο όμορφη. Ο Δίας, θέλοντας να λύσει τη διαμάχη για το ποιος άξιζε το μήλο, τις παρέπεμψε

στον Τρώα πρίγκιπα Πάρη, ο οποίος επέλεξε την Αφροδίτη. Η Αφροδίτη τον αντάμειψε κάνοντας την όμορφη Ελένη

να τον ερωτευτεί και να τον ακολουθήσει στην Τροία. Στη συνέχεια, ο Αγαμέμνονας βασιλιάς των Μυκηνών και ο

αδελφός Μενέλαος βασιλιάς της Σπάρτης και σύζυγος της Ελένης, ηγήθηκαν μιας γενικής εκστρατείας των Αχαιών και

πολιόρκησαν την Τροία δέκα χρόνια μέχρι να την καταστρέψουν».

Επιβεβαίωση της Μυθολογίας

Η Προφητεία της Σίβυλλας της Ερυθραίας περί της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού

Η προφητεία έχει τη σφραγίδα του Απόλλωνα [2], του θεού στην αρχαία Ελλάδα, στον οποίο ήταν αφιερωμένο το

μαντείο της Ερυθραίας. Η ιέρεια του, Σίβυλλα, έχει προφητεύσει την προφητεία. Η σφραγίδα του Ιησού καταγράφεται

στην προφητεία κάθε στίχου πρώτο γράμμα: Ιησούς Χριστός, Υιός του Θεού, Σωτήρας, Σταυρός [3].

Η προφητεία πληροφορεί:

 1 Ι δρώσει γαρ χθών, κρίσεως σημείον ότ΄ έσται.

Η Γη θα ιδρώσει, λόγω της Θεάς ΧΘΩΝ (ή Δράκου ή Σατανά), όταν έρθει το σημείο της Κρίσης. Το σημείο της

κρίσης ξεκινά με τη νόσο Covid-19 και θα ακολουθήσουν οικονομική και άλλες κρίσεις. Η Χθών είναι η μητέρα

των Γιγάντων και των Τιτάνων. Οι Γίγαντες είχαν θεϊκή καταγωγή αλλά ήταν θνητοί ή για να σκοτωθούν

έπρεπε να χτυπηθούν από έναν Θεό και έναν θνητό (Ηρακλή).

Για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής της έλλειψης τροφών και ενέργειας, οι προφήτες προτείνουν τη χρήση

της ορεινής απορροής:

 18 Υ ψώσει δε φάραγγας, ολεί δ΄ υψώματα βουνών.

Να κατασκευάζονται ανοιχτοί αγωγοί (όπως τα φαράγγια) στα βουνά για την αποστράγγιση της απορροής.

 19 Υ ψος δ’ ουκέτι λυγρόν εν ανθρώποισι φανείται.

 Το υψόμετρο δε θα αποτελεί εμπόδιο.

 20 Ι σα τα’ όρη πεδίοις έσται και πάσα θάλασσα

 Τα βουνά με τις πεδιάδες θα ισοπεδωθούν παραγωγικά

 21 Ο υκ εις πλουν έξει γη γαρ φρυχθείσα κεραυνώ

 Θα σταματήσει η ναυσιπλοΐα για ορυκτά καύσιμα και αγαθά γιατί θα παράγονται τοπικά.

 22 Σ υν πηγαίς ποταμοί τε καχλάζοντες λείψουσιν.

Ποτάμια και πηγές που πλημμυρίζουν θα εξαφανιστούν, λόγω των υδροηλεκτρικών έργων.

Η προφητεία περιγράφει επίσης, πώς δημιουργούνται οι εφευρέσεις (η κεντρική ιδέα μεταδίδεται ηλεκτρονικά από τα

υπερβατικά όντα στον ερευνητή, ο οποίος την ολοκληρώνει).

Περίληψη. Μέχρι σήμερα: το νερό της βροχής έχει χάσει την υδροηλεκτρική ενέργεια, σε ποτάμια όπου

κατασκευάζονται υδροηλεκτρικά έργα ή σε δεξαμενές που γίνονται σε χαμηλά υψόμετρα. τα υπόγεια νερά είναι

μολυσμένα και για άντληση καταναλώνεται ενέργεια. Η αφαλάτωση του θαλασσινού νερού καταναλώνει ενέργεια και

προσθέτει απόβλητα, ενώ μεγάλο μέρος της απορροής στα βουνά χάνεται στη θάλασσα αχρησιμοποίητο. η οξίνιση

του νερού δεν είναι διαχειρίσιμη. Αυτά τα έξι προβλήματα θα μπορούσαν να λυθούν εάν το νερό της βροχής

2

αποθηκεύεται σε δεξαμενές σε διάφορα υψόμετρα στα βουνά. Οι δεξαμενές νερού θα συλλέγουν την απορροή με

ανοιχτούς αγωγούς. Από την κύρια δεξαμενή το νερό θα οδηγείται στους σταθμούς παραγωγής και στη συνέχεια θα

χρησιμοποιείται σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς.

Η μελέτη [3] υποβλήθηκε το 2015 – 2019 στο πρόγραμμα Horizon της ΕΕ πέντε φορές και απορρίφθηκε.

Πληροφορίες από τη Βίβλο

Ματθαίος 24/15, Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν διὰ Διανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς ἐν

τόπῳ ἁγίῳ -ὁ ἀναγινώσκων νοείτω15, Το βδέλυγμα της ερημώσεως μεταξύ άλλων αναφέρεται στην πανδημία, στην επιδείνωση της οικονομίας, στις

συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και στο πυρηνικό ολοκαύτωμα εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες.

Δανιήλ κεφ. 12 / 11, καὶ ἀπὸ καιροῦ παραλλάξεως τοῦ ἐνδελεχισμοῦ καὶ τοῦ δοθῆναι βδέλυγμα ἐρημώσεως

ἡμέραι χίλιαι διακόσιαι ἐνενήκοντα.

11, Η καθημερινή θυσία του Χριστιανισμού είναι η Ενδελέχεια στην ελληνική φιλοσοφία. Παράλλαξη είναι η

εγκατάλειψη της πληρότητας και η υιοθέτηση ως σκοπού του υλικού συμφέροντος.

Οι «1290» ημέρες αναφέρονται στη διδασκαλία και τον θάνατο των προφητών, σε «1260» ημέρες (2015 – 2019,

Αποκάλυψη Κεφ. 11 [3]), και στην εμφάνιση της ερημώσεως σε «30» ημέρες.

Αποκάλυψη13/16 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ

τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν

μετώπων αὐτῶν,

13/17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν

τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.

13/18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ

ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς (666).

16, 17 και 18, Περιγράφεται η δικτατορία του Αντίχριστου (Θηρίο – Δαρβίνος – Δράκος). Αυτό ξεκίνησε το 2015 με

την απόρριψη των υδροηλεκτρικών έργων, ακολούθησε η δίωξη των ανεμβολίαστων και συνεχίζεται με τον πόλεμο

της Ουκρανίας (κυρώσεις). Κανείς δεν μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει εάν η πράξη του δεν έχει σφραγίδα του

"666". Οι Ρώσοι ξεκίνησαν και οι Δυτικοί πριμοδοτούν με κυρώσεις.

Τι σημαίνει δικτατορία του Αντίχριστου;

Ο έλεγχος και η καθοδήγηση της σκέψης κυβερνώντων και πολιτών επιβάλλεται ηλεκτρονικά και φασιστικά

από το αρνητικό υπερβατικό ον. Ο άνθρωπος έχει τόση ελευθερία σκέψης όσο η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Παραδείγματα: Ο Πιλάτος ρώτησε: Ιησούς ή Βαραββάς; - Βαραββάς! Ο Α΄ και Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος

συνεχίστηκε μέχρι το τέλος και στην Τροία μέχρι την ολοκληρωτική καταστροφή της. Ο Θεός έχει 144.000

πιστούς. (Αποκάλυψη 7/4). Όποιος διαφωνεί υπόκειται σε κυρώσεις. Για αυτό ο θετικός χώρος έχει στείλει

τεκμηριωμένα μηνύματα πριν από χιλιάδες χρόνια προς ενημέρωση.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ο 3ος Π. Π.;

Αυτός ο πόλεμος δεν έχει δυνατότητα σταματήματος, διότι απουσιάζουν οι δυνάμεις της λογικής (του Θεού)

που θα μπορούσαν να τον σταματήσουν. Ο τετραπέρατος Αντίχριστος γνωρίζει ότι η κοινωνία δεν θα

ανεχόταν κήρυξη 3ου Π. Π. για αυτό τον επέβαλε με αυτή τη μορφή (κεκαλυμμένο). Με την πάροδο του

χρόνου θα εκραγούν και άλλα μέτωπα και ο πλανήτης θα οδηγήθεί σε πυρηνικό ολοκαύτωμα. Αυτό θα είναι η

μέγιστη εξαπάτηση του ανθρώπου από τον Δράκο!

Ματθαίος 24/24, ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα,

ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς.

24, Μη πιστεύετε κανένα. Αυτός είναι ο 3ος Π. Π.

24/29, Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ

φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται.

29, Η θλίψη αρχίζει με την κρίση στην οικονομία το 2007. Ακολουθεί η εγκατάσταση της δικτατορίας και η έναρξη του

3

ου. Π. Π. και ξαφνικά θα έλθει η σκοτεινή νύχτα του πυρηνικού Αρμαγεδδώνα.

24/30, καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ

Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο «Υιός του Ανθρώπου».

3

Τα εγχειρίδια IR αναζητούν τον επόμενο πόλεμο με την Παγίδα του Θουκυδίδη, αλλά ο πόλεμος της

Ουκρανίας μπορεί να καταστρέψει τα έθνη όπως η καταστροφή της Τροίας και πρέπει να ερευνηθεί με την

Ιλιάδα του Ομήρου. Αυτή η έρευνα θα ενημερώσει (Ο Υιός του Ομήρου) ότι υπάρχει ο «μοιραίος άνθρωπος»

(άνθρωπος του Δράκου) ως προβοκάτορας που θα καθοδηγήσει στον πυρηνικό Αρμαγεδδώνα. Όλα έχουν

σχεδιαστεί από το Δράκο και φέρουν τη σφραγίδα της απάτης που καλύπτεται από το σκότος. Σε αυτόν τον

πόλεμο είναι: αρχιστράτηγος, ο ηγέτης του ΝΑΤΟ, Αχιλλέας, ΗΠΑ (με αχίλλειο πτέρνα τα πυρηνικά όπλα),

Πάτροκλος, Ουκρανία, Πάρις, Ζελένσκι ή άλλος από χώρα του ΝΑΤΟ που θα προκαλέσει επέκταση του

πολέμου και πυρηνική καταστροφή και Έκτορας, η πρώην ΕΣΣΔ (δολοφονήθηκε στο 1991).

Αυτή η νέα ερμηνεία δίνει νέα μηνύματα που ζωγραφίζουν έναν νέο Όμηρο τον «Υιό του Ομήρου». Η

επέκταση από την περιορισμένη καταστροφή της «Τροίας» σε όλη την υδρόγειο οφείλεται (θεϊκή φώτιση) στο

Άγιο Πνεύμα. Η Αγία Τριάδα αναφέρεται (Καινή Διαθήκη) στον Πατέρα (Θεό), στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα με

τον «Υιό του Ομήρου» να αντιστοιχεί στη «ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ».

Είναι οι ηγέτες ικανοί να αποτρέψουν την πυρηνική καταστροφή;

Αποκάλυψη 17/1, δεῦρο δείξω σοι τὸ κρῖμα τῆς πόρνης τῆς μεγάλης τῆς καθημένης ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν ,

1, Ποια είναι η μεγάλη πόρνη; Η θεά Αφροδίτη.

17/2, μεθ᾿ ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ ἐμεθύσθησαν οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς.

2, Ποιο είναι το «χρυσό μήλο» για τη δράση της; 8 δις ψυχές και ακόμη περισσότερες που περιμένουν να

κριθούν από τον καιρό του Ιησού μέχρι σήμερα.

Τι συμβαίνει τώρα;

Ματθαίος 24/38, Ὥσπερ γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες,

γαμοῦντες καὶ ἐκγαμίζοντες, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθε Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν,

24/39, καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ

τοῦ ἀνθρώπου.

Λουκάς 17/28 ὁμοίως καὶ ὡς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Λώτ· ἤσθιον, ἔπινον, ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον,

ᾠκοδόμουν·

Λουκάς 17/29, ᾗ δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθε Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων, ἔβρεξε πῦρ καὶ θεῖον ἀπ᾿ οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν

ἅπαντας.

Τι πρέπει να γίνει;

Ματθαίος 24/40, Τότε δύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ, ὁ εἰς παραλαμβάνεται καὶ ὁ εἷς ἀφίεται·

24/41, δύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ μυλώνι, μία παραλαμβάνεται καὶ μία ἀφίεται.

24/42, Γρηγορεῖται οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ὥρᾳ ὁ Κύριος ὑμῶν ἔρχεται.

24/22, καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς

κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι.

Η επιτάχυνση της μετάνοιας είναι η αναγκαία και ικανή συνθήκη προϋπόθεση για τη σωτηρία.

Υπάρχουν δύο κύριοι παράγοντες που τυφλώνουν τα άτομα και πρέπει να ληφθούν μέτρα:

1. Σειρήνες: Ήταν ο μεγαλύτερος πειρασμός για τους άνδρες στην αρχαία Ελλάδα! Σήμερα, η τηλεόραση

(Δούρειος Ίππος) είναι που παρουσιάζει τις Σειρήνες…

2. Η τύφλωση του Κύκλωπα (Ομήρου Οδύσσεια): Σήμερα όλα μετρούνται με τα χρήματα. Ο πνευματικός

άνθρωπος τυφλώνεται με «το φακελάκι». Σε σύγχρονη ερμηνεία ο Κύκλωπας είναι ο πνευματικός άνθρωπος

(άριστος επιστήμονας…), που σήμερα έχει περιθωριοποιηθεί σε «νησί και ζει ως βοσκός». Ο Κύκλωπας είναι

ο Ηρακλής ή ο Ιησούς που συνεργάζεται με τον θετικό χώρο για να σκοτωθούν οι Γίγαντες ή οι Τιτάνες.

Αν δεν αποκατασταθεί ο Κύκλωπας, δεν θα έλθει ευημερία ή ειρήνη στον πόλεμο.

Αποκ. 21/8, Όχι; Τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ ἐν πυρὶ καὶ θείῳ, ὅ ἐστιν ὁ θάνατος ὁ δεύτερος.

For more: www.hnyh.gr. Δεύτερος τόμος σελίδες 19 έως 60.

References

[1]^Greek Mythology, Gigantomachy. Wikipedia. Titanomachy, Wikipedia

[2]^Aaron J. Atsma, APOLLO (Apollon) - Greek God of Music, Prophecy & Healing. (theoi, 2000).

[3]^Γιάννη Χιώτη, 2000 μ. Χ. Πορεία πολέμων και οι έξυπνες βόμβες της ειρήνης, Δεύτερος Τόμος σ.19 έως 60, www.hnyh.gr
 

 

Αρχείο

Φόρμα επικοινωνίας

Αποστολή

Labels

12Ο ΠΕΑ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ 1821 1940 2022 5G 77 ΜΕ 9ο ΣΠ ΑΓΓΛΙΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ ΑΕΙ ΑΕΚ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡ. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ ΑΙ ΑΙΓΑΙΟ ΑΙΓΙΟ ΑΙΜΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΛΟΓΑ ΙΠΠΟΙ ΑΛΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΛΩΝΙΣΜΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΝΔΑΝΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΥΖΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΣ ΑΟΖ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΕΝΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΡΙΑ αρ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΡΗΣ ΓΑΛΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΡΝΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΡΡΩΣΤΟΣ ΑΡΦΑΡΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΒΑΛΥΡΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΚΟΛΑΡΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΙΩΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΒΙΑΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΟΣ ΒΡΟΜΩΒΡΥΣΗ ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΖΟΥΜΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΥΧΤΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΑΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΓΕΝΝΗΤΟΥΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΒΑΣ ΓΛΥΚΑ ΓΟΕΒ ΓΡΙΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΔΔΗΕ ΔΕΗ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ ΔΕΣΥΛΛΑ ΔΕΥΑΚ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ. ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΡΘΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΡΑ ΔΡΑΜΑΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΑΑΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΕΡΕΥΝΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ - ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΕΚΑΒ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΕΛΙΣΜΕ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΟΝΕΣ ΕΜΑΚ ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΟΚΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΝΩΜΗΣ – ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΕΡΝΤΟΥΑΝ ΕΡΤ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΧΕΣ ΕΦΟΡΙΑ ζ ΖΕΛΕΝΣΚΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑ ΉΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΈΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΠΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΘΑΝΑΤΟΣ ΘΑΥΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΡΙΣΜΑ ΘΕΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΛΙΨΗ ΘΟΥΡΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ ΙΑΤΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΗΜΙΟΒΑΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΙΩΗΛ ιερο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΤΕΩΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΙΘΩΜΗ ΙΜΒΡΟΣ ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΙΡΑΝ ΙΣΘΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΣΡΑΗΛ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΩΖΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΡΒΕΛΙ ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΔΑΠ ΑμεΑ ΚΕΝΕΝΤΙ ΚΗΔΕΙΑ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΙΕΒΟ ΚΙΝΑ ΚΙΝΑΛ ΚΚΕ ΚΛΟΠΕΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΟΡΕΑ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΚΡΑΣΙ ΚΡΗΤΗ ΚΤΕΛ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΥΝΗΓΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΛΑΔΑ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΕΝΙΝ ΛΗΜΝΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΛΙΜΝΗ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΓΑΖΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΔΑΜ ΓΚΡΟΓΚΟΥ ΜΑΣΚΑ ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΕΝΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ ΜΕΡΑ25 ΜΕΡΚΕΛ ΜΕΣΣΗΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΕΤΑΞΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΟΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΟΣΧΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΥΚΟΝΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΝΕΔΟΥΣΑ ΝΕΚΡΟΙ ΝΕΡΟ ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΥΧΤΑ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜΑ ΟΔΥΝΗ ΟΘΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΠΚΕ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΟΣΕ ΟΣΦΠ ΟΤΕ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟ ΠΑΪΣΙΟΣ ΠΑΚΟΕ ΠΑΜΙΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΥΛΚΑΝΙΩΤΙΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΠΑΟ ΠΑΟΚ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΠΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ ΠΑΣΟΚ ΠΑΣΧΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΕΝΘΟΣ ΠΕΡΣΙΑ ΠΕΤΑΛΙΔΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΥΚΟ ΠΗΔΗΜΑ ΠΙΠΙΝΑ ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΛΟΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟΣ πολι ΠΟΛΙΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΛΙΜΝΙΟ ΠΟΝΟΣ ΠΟΡΝΗ ΠΟΤΑΜΙ ΠΟΤΟ ΠΟΥΤΙΝ ΠΡΙΓΚΙΠΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΠΤΩΧΟΣ ΠΥΛΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ. ΡΩΣΙΑ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΑΜΟΣ ΣΔΟΕ ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΕΡΒΙΑ ΣΚΑΛΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΣΤΑΣΙΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΣΤΟΥΠΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΤΑΜΠΑΡΗΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΤΑΥΓΕΤΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ ΤΖΑΚΙΑ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΤΖΟΥΜΗΣ ΤΗΝΟΣ ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΡΑΝΟΥΛΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΤΣΑΚΩΝΑ ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΥΓΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΓΗΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΦΛΑΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΦΟΝΙΚΟ ΦΡΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ φω ΦΩΤΑ LED ΦΩΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ χαρ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΧΑΣΙΣΙ ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Χρυσόστομος Καράμπελας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΩΝΑΣΗΣ BEETLE c COVID-19 e FACEBOOK FAKE NEWS GAY i INSTAGRA INSTAGRAM INTERNET LOCKDOWN MAGAZINE p PLATI PLATY PLATY MAGAZINE PLATY NEWS SEX SIEMENS SOCIAL MEDIA t TWITTER VIDEO