ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΩΤΙΣΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΩΤΙΣΣΗΣ (ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ ΤΗΝ 14-15/8/2011) Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης. Μεσσηνίας ἁπάσης προσκυνοῦμεν τό καύχημα, τήν θαυματουργόν Σου Εἰκόνα, Βουλκανιώτισσα Δέσποινα, βλυστάνουσαν ἀφθόνους δωρεάς, χαρίτων οὐρανίων τοῖς πιστοῖς, καί φρουροῦσαν πανταχόθεν τήν Σήν Μονήν, τήν πόθῳ καυχωμένην Σοι· Δόξα τοῖς θαυμασίοις Σου Ἁγνή, δόξα τῇ θείᾳ Σκέπῃ Σου, δόξα τῇ πρός ἡμᾶς Σου ἀγαθῇ προνοίᾳ, Ἄχραντε.

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ