ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Σε λειτουργία έχει τεθεί το σύστημα υποβολής αίτησης ενίσχυσης που αφορά στην κρατική ενίσχυση με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης στους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών.

 

Αυτό ενημερώνει η Ένωση Μεσσηνίας, αναφέροντας ότι το διάστημα υποβολής αίτησης είναι μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου.

 

Η Ένωση πληροφορεί πως αναλαμβάνει εντελώς δωρεάν την υποβοήθηση στην υποβολή αίτησης για τη λήψη επιχορήγησης από παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών. Δικαιούχοι άμεσης επιχορήγησης μέσω κρατικής οικονομικής ενίσχυσης είναι οι παραγωγοί πωλητές στις λαϊκές αγορές όλης της χώρας, οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις: α) Έχουν υποβάλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για το 2019, έως και 31/12/2019. β) Έχουν «άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών», σε ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4497/2017 (Α’ 171). γ) Δεν ήταν κάτοχοι προβληματικής επιχείρησης στις 31/12/2019 κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 (άρθ. 2 σημ. 14). δ) Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιπλέον των παραπάνω προϋποθέσεων, όσοι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών δραστηριοποιούνται στον κλάδο νωπών οπωροκηπευτικών ή οικοτεχνίας και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) ή/και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).

Με βάση την ενημέρωση από την Ένωση, ο κάθε εν δυνάμει δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει την αίτησή του απευθείας στο σύστημα υποβολής της αίτησης ΕΑΕ 2019 μέσω της επιλογής "Χρήση εφαρμογής" στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/, εφόσον διαθέτει προσωπικούς κωδικούς από παλαιότερο έτος (ΕΑΕ 2014-2020, υποβολή αιτήσεων για βιολογικά, νιτρορύπανση κτλ.) ή μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης εφόσον προηγηθεί η εγγραφή στις εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ (επιλογή "Αίτημα εγγραφής" στην ανωτέρω σελίδα). Μετά την είσοδο στην εφαρμογή αίτησης ΕΑΕ 2019 ο χρήστης επιλέγει από το κεντρικό μενού Κρατικές Ενισχύσεις Covid19> Αίτηση Κρατικής Ενίσχυσης Παραγωγών Πωλητών σε Λαϊκές Αγορές.

Για τη διευκόλυνσή τους, οι δικαιούχοι μπορούν να συμβουλεύονται το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης που υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται σε όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών της Ένωσης Μεσσηνίας.





Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ